Bromerte flammehemmere
Bromerte flammehemmere Foto: Eivind Senneset

Bromerte flammehemmere er en gruppe på om lag 70 stoffer som inneholder det kjemiske grunnstoffet brom. De blir brukt i ulike produkter som tekstiler og elektronikk for å hindre at produktene begynner å brenne.

Enkelte grupper bromerte flammehemmere er mer giftig enn andre, og penta brom difenyl eterne (PBDE’ene) er en av disse gruppene. De vanligste PBDE’ene som finnes i dyr er PBDE28, PBDE47, PBDE99, PBDE100, PBDE153, PBDE154 og PBDE 183.

Ved Havforskningsinstituttet er det disse syv vi analyserer og som vi refererer til som sum PBDE, eller PBDE7. Hvis mennesker får i seg PBDE, samler stoffet seg i blod og i brystmelk hos kvinner.

Bruken av PBDE har gått ned etter 2006, blant annet fordi det er innført et internasjonalt forbud mot PBDE og okta brom difenyl eter (OBDE). Heksa brom syklododekan (HBCDD) er en annen bromert flammehemmer som ble forbudt i 2013.

Skadevirkninger

Forsøk har vist at PBDE forstyrrer reproduksjonsevnen i forsøksdyr og påvirker hjerneutviklingen. HBCDD kan også skade forplantningsevnen. Andre typer bromerte flammehemmere som er mindre giftige, er fremdeles tillatt å bruke. Foreløpig finnes det lite kunnskap om hva disse stoffene gjør med mennesker.

Grenseverdier

Vi blir eksponert for stoffene via luft og mat. I sjømat finnes stoffene i fet fisk, og i Norge har det vært ekstra fokus på PBDE på grunn av funn av høye nivå i fisk i Mjøsa, blant annet i ørret. Disse nivåene er nå langt lavere enn for ti år siden. Bromerte flammehemmere overføres fra fôr til filet og finnes derfor i små mengder i oppdrettslaks. Det finnes verken øvre grenseverdi eller tolerabelt ukentlig inntak for bromerte flammehemmere. I oppdrettlaksen er nivåene av PBDE i laks på vei ned.

Grenseverdier i fiskefôr

Havforskningsinstituttet analyserer årlig fiskefôr for PBDE. Gjennomsnittsnivået i fôr viser en fortsatt synkende tendens for PBDE i fiskefôr. På grunn av at stoffene akkumuleres i fettet i fisken er det ubetydelige mengder som blir overført til miljøet, fordi de holdes igjen i fisken. Det finnes ingen grenseverdi for bromerte flammehemmere i fiskefôr.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer