NIFES har analysert innholdet av miljøgifter i marine oljer til humant konsum. Resultatene viste stort sett lave nivåer av de fleste stoffene, og variasjon i innholdet av PCB7. De analyserte oljene vurderes som trygge for konsum.

Faktaboks:

NIFES overvåker årlig innholdet av fremmedstoffer i fisk og annen sjømat på oppdrag fra Mattilsynet. Overvåkningen er stikkprøvebasert og er organisert som en serie selvstendige prosjekter. Resultatene fra hvert overvåkningsprosjekt publiseres i en egen rapport. Alle rapportene publiseres på NIFES hjemmeside.

Siden 1994 har NIFES hvert år gjort stikkprøvebaserte målinger av innholdet av fremmedstoffer og næringsstoffer i fisk og annen sjømat fanget i Atlanterhavet, Norskehavet og Nordsjøen.  Det tas omtrent 300 prøver fordelt på fire arter hvert år. Hvilke arter som prøvetas varierer fra år til år, og det et tas oftest prøver av artene med størst fangstvolum. Dataene publiseres i databasen Sjømatdata.

NIFES gjør også en omfattende kartlegging av fremmedstoffsituasjonen i de kommersielt viktigste fiskeartene i Norge. Kartleggingen, kalt Basisundersøkelser, har som mål å etablere basisverdier av fremmedstoffer i disse fiskeartene. Avhengig av art tas det 800-1200 prøver fra ulike posisjoner.  Kartleggingen av NVG-sild og blåkveite er gjennomført.

Resultatene publiseres på NIFES hjemmesider og databasen Sjømatdata.

NIFES har i 2009 i prosjektet ”Miljøgifter i fisk og fiskevarer” analysert stikkprøver av ulike typer av marine oljer på oppdrag fra Mattilsynet. Hensikten var å skaffe mer kunnskap om innholdet av dioksiner og dioksinlignende PCB (dl-PCB), PCB7, arsen, kadmium, kvikksølv, bly og selen i marine oljer til humant konsum.

Seks forskjellige fiskeoljer, tre forskjellige krilloljer og en selolje ble kjøpt inn fra dagligvareforetninger i Bergen og analysert.  Ingen av de ti oljene hadde et innhold av sum dioksiner (PCDD) og dioksinliknende PCB som overskred den norske øvre grenseverdien på 5 ng, eller EUs øvre grenseverdi på 10,0 ng TE/kg. PCB7 brukes som en indikator på totalmengden av PCB i sjømat.  Konsentrasjonene av PCB7 i de marine oljene i denne undersøkelsen varierte fra 0,72 til 89 μg/kg olje. De to høyeste konsentrasjonene av PCB 7 var på 38 μg/kg olje i Trippel Omega-3 og 89 μg/kg i Selolje omega-3, mens de andre oljene hadde konsentrasjoner av PCB7 opp til 2,2 μg/kg olje.  EU har ikke etablert grenseverdier for PCB7 i sjømat.

Konsentrasjonene av stoffene arsen, kadmium, kvikksølv, bly og selen var gjennomgående lave.

Kontaktperson: Kåre Julshamn

E-post: kju@nifes.no/

Telefon: +4799487701

 

Last ned hele rapporten ”Miljøgifter i fisk og fiskevarer

Fakta om fremmedstoffer

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer