NIFES har undersøkt innholdet av dioksiner og dioksinlignende PCB i torskelever fra 15 fjorder og havner. I alle havner unntatt Honningsvåg, ble det funnet nivåer i torskelever over EUs grenseverdi. På bakgrunn av funnene har Mattilsynet kommet med nye råd om selvfangst.

NIFES har på oppdrag fra Mattilsynet analysert prøver av torskelever fra 600 fisk tatt fra 15 fjorder og havner langs norskekysten, fra Tønsberg til Honningsvåg, for innholdet av dioksiner og dioksinlignende PCB. Det finnes i dag kostholdsråd for til sammen 32 fjord- og havneområder i Norge, og mange av områdene undersøkt i dette prosjektet har i dag kostholdsråd for fiskelever på grunn av høyt innhold av dioksiner og/eller dioksinlignende PCB. Formålet med denne undersøkelsen var å få utvidet og oppdatert kunnskap om nivåene av dioksiner og dioksinlignende PCB i torskelever fra fjorder og havner.  Leverprøvene ble samlet inn i løpet av 2009.

Overskridelser av grenseverdien i torskelever

Resultatet av undersøkelsen viste at svært mange torsk i de aller fleste havnene hadde et meget høyt innhold av dioksiner og dioksinlignende PCB i lever. I alle havner unntatt Honningsvåg, ble det funnet konsentrasjoner av dioksiner og dioksinlignende PCB i torskelever over EUs øvre grenseverdi på 25 ng TE/kg våtvekt.  I ni av de 15 havnene ble det funnet at mer enn 90 % av torskeleverprøvene hadde konsentrasjoner av sum dioksiner og dioksinlignende PCB høyere enn 25 ng TE/kg våtvekt, se figuren/kartet under. Den høyeste gjennomsnittsverdien av dioksiner og dioksinlignende PCB ble funnet i leverprøvene fra torsk fanget i Tønsberg/Vrengen området.

Torskeleverprøver ble tatt fra havner/fjorder i følgende områder: Tønsberg/Vrengen, Sandefjord, Kragerø, Tvedestrand, Lillesand, Farsund, Flekkefjord, Egersund, Sandnes, Stavanger, Karmsundet, Svolvær, Narvik, Hammerfest og Honningsvåg.

I alle havner unntatt Lillesand og Tvedestrand ble det analysert fisk fra flere stasjoner, og antall prøvetakingsstasjoner i hver fjord/havn var avhengig av størrelse og kompleksitet i havne- og fjordområdet. For noen fjorder/havner var det tydelige forskjeller mellom nivåene av dioksiner og dioksinlignende PCB i torskelever fra de ulike prøvetakingsstasjonene, mens for andre fjorder/havner ble det ikke funnet signifikante forskjeller mellom stasjonene.

En oppsummering av hovedkonklusjonene for hver fjord/havn finnes i sammendraget til rapporten ”Fremmedstoffer i villfisk, med vekt på kystnære farvann” , s. 4-7. Mer detaljert informasjon fra hvert prøvested finnes i rapporten s. 21-73.

Torskelever og mattrygghet

Fiskelever er særlig utsatt for å få forhøyede verdier av fettløselige organiske miljøgifter som dioksiner og dioksinlignende PCB, og siden foster og små barn er særlig følsomme for disse stoffene, har Mattilsynet også gitt et generelt kostholdsråd om at barn, kvinner i fruktbar alder og gravide ikke bør spise fiskelever.

For å unngå matvarer med høye konsentrasjoner av miljøgifter er det i Norge og EU innført felles øvre grenseverdier for en rekke miljøgifter i mat. Disse grenseverdiene gjelder omsetning, og sjømat med et innhold av miljøgifter som overstiger den øvre grenseverdien er dermed ikke tillatt å omsette. EUs øvre grenseverdier og Mattilsynets kostholdsråd er med på å sikre forbrukeren mattrygghet.

Rapporten «Fremmedstoffer i villfisk, med vekt på kystnære farvann» finner du her (PDF: 15,1 Mb)

Les om Mattilsynets råd om selvfangst 

Kontaktperson: Bente Nilsen E-post: bni@nifes.no/ Telefon: +47 948 03 338

 

 

 

 

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer