For å dokumentere mattryggheten har NIFES kartlagt innholdet av ulovlige legemidler, lovlig brukte veterinære legemidler og andre fremmedstoffer i norsk oppdrettsfisk prøvetatt i 2008.

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) har på vegne av Mattilsynet analysert enkeltprøver eller samleprøver av oppdrettsfisk, som til sammen representerte 9066 fisk (laks, regnbueørret, piggvar, kveite, torsk, arktisk røye og sei). Disse ble analysert for ulovlige legemidler, lovlig brukte legemidler og ulike klasser av forurensende stoffer.  Det ble tatt prøver fra hele landet gjennom hele 2008, og omlag 10 % av oppdrettsanleggene i Norge var representert.

Ulovlige legemidler

Prøver ble tatt av oppdrettsfisk gjennom ulike stadier i produksjonssyklusen. Det ble ikke funnet rester av ulovlige legemidler, inkludert hormonliknende stoffer (vekstfremmere), i noen av de analyserte prøvene.

Lovlig brukte veterinære legemidler og forurensende stoffer (fremmedstoffer)

Prøver ble tatt av oppdrettsfisk etter at den var kommet til foredlingsanlegget. Prøvene ble deretter analysert.

– Innholdet av fremmedstoffene, som DDT, PCB7, heksaklorsykloheksan, heksaklorbenzen,  heptaklor, aldrin, klordan, nonaklor, endosulfan og toksafen , dioksiner, furaner og dioksinliknende PCBer, samt bromerte flammehemmere, PAH og PFOS  ble bestemt. Det ble også metallene arsen, kadmium, kvikksølv og bly. Analyserte prøver viste ingen overskridelser av EUs øvre grenseverdier der disse er fastsatt, og verdiene var jevnt lave for disse forbindelsene og forbindelsesklassene.

– Det ble også gjort undersøkelser for emamektin benzoat i noen samleprøver. Emamektin benzoat brukes mot fiskelus, og tilsettes i fôret.  Det ble funnet rester i noen av prøvene av oppdrettslaks, men konsentrasjonene var lave. Den høyeste var på 9,1 mikrogram/kilo våt vekt. EU har satt en MRL-verdi (Maximum Residue Limit) for emamektin benzoat på 100 mikrogram/kilo våt vekt.

– Butylhydroxyanisol (BHA), butylhydroxytoluen (BHT) og ethoxyquin (EQ) er syntetiske anitoksidanter, som er tillatt å bruke i fiskefôr. Det er viktig å undersøke innholdet av disse stoffene i fiskefôr i forbindelse med regodkjenning av tilsetningsstoffer i fôr og eventuell etablering av øvre grenseverdier i fisk. Data fra denne undersøkelsen viser at det skjer en overføring av syntetiske antioksidanter fra fôr til fillet, spesielt for BHT. EU eller Norge har ingen øvre grenseverdi for BHA, BHT eller EQ i mat. Alle de analyserte prøvene var oppdrettslaks.

Om overvåkningen

Overvåkningsprogrammet for fremmedstoffer i oppdrettsfisk er en del av et større EU initiert overvåkningsprogram for animalske matvarer. Mattilsynet er ansvarlig for at direktivet gjennomføres i Norge. NIFES gjør det analytiske arbeidet og den faglige vurderingen av resultatene. Instituttet sammenfatter disse i en rapport.

Last ned rapporten «Monitoring program for residues of therapeutic agents, illegal substances, pollutants and other undesirables in farmed fish».  

Last ned overvåkningsrapporten for 2007

Les saken på Mattilsynets hjemmesider.

Kontaktperson:
Kåre Julshamn
Telefon: (+47) 99487701
E-post: kju@nifes.no/

 

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer