Sørlandstare

ALGER: MAT – FORSKNING – FORMIDLING

Sørlandstare
Finansert av: VRI Agder
Samarbeidspartner: Lindesnes fyrmuseum, DTU Fødevareinstituttet
Prosjektet ledes av: Lindesnes Fyrmuseum

Bakgrunn

Alger er grønnsaker fra havet som har et rikt innhold av vitaminer og et spesielt høyt innhold av essensielle mineraler. Samtidig har noen av de aktuelle artene vist seg å ha et innhold av tungmetaller som i noen tilfeller er for høye. Det er gjort lite på dette feltet, men foreløpige resultater fra DTU Fødevareinstituttet i Danmark viser at sukkertare i noen tilfeller kan ha for høye verdier av kadmium, mulig knyttet til lokalitet og årstid.

Lindesnes fyrmuseum som leder prosjektet fikk i 2012 interessen for bruk av alger som mat under besøk av Arne Duinker. Bukten nedenfor fyret, kalt ”Fyrhagen”, viste seg å inneholde en rekke spiselige arter av alger av høy kvalitet, og disse ble servert til publikum og inkludert i fyrbrødet som selges og serveres på Fyrmuseet. Det var ønskelig å fortsette satsingen på alger og samarbeidet med forskningen, og søknad om prosjekt på både formidling og forskning på innholdet av tungmetaller og mineraler i algene ble innvilget av VRI Agder.

Målsetting

Som en første tilnærming til dette problemet vil de aktuelle artene av alger fra Lindesnes fyrhage analyseres for mineraler i med prøver fra den mest aktuelle perioden mai-juni. Samtidig vil innhold av kadmium i sukkertare følges opp spesielt i et sesongstudium med prøver fra perioden februar til august. Analysene vil fokusere på innhold av tungmetallene kadmium, bly og arsen og de essensielle sporelementene selen, jod, sink og kobber.

Prosjektet er ledet av Lindesnes Fyrmuseum. Resultatene av forskningskomponenten i Alger: Mat- forskning – formidling vil først og fremst være viktig som ny viten om tang og tare. I tillegg vil resultatene av forskningen være direkte relevant og avgjørende for Lindesnes fyrmuseums videre satsing på tang- og tareprodukter og formidling om temaet knyttet til fyrhagen. Prosjektet inkluderer et publikumsarrangement hvor brygga på fyret tas i bruk som arena for høsting av alger, orientering om det som sankes samt tilberedning, kokkelering og smaksprøver. I denne settingen går forsker Arne Duinker også over i en formidlingsrolle.

Fyrmuseet forventer at forskningen i dette prosjektet bidrar til ny viten om alger og fremmedstoffer / næringsstoffer. Det viktige aspektet Trygg mat samt helseperspektivet knyttet til alger er begge svært viktige områder å få mer kunnskap om. Prosjektet skal videre gi nytt innhold til å bruke i den kulturelle skolesekken – først og fremst om ”Lindesnes fyrhage – alger som spennende ressurs”. Dette vil kunne gi kunnskapsmateriale som kan brukes i nye utstillinger, bruk av tang som en del av menyen i serveringen, samt publikumsarrangement. Totalt sett vil dette kunne gi de besøkende kan et nærmere forhold til forskning og forstå at det kan være nyttig for oss alle.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer