Overvåking av villfisk for smitte- og fremmedstoffer

Overvåking av villfisk for smitte- og fremmedstoffer

Overvåking av villfisk for smitte- og fremmedstoffer
Startdato: 2. januar 2017
Sluttdato: 31. desember 2017

Bakgrunn:

Visse parasitter, mikroorganismer og fremmedstoffer har stor betydning for kvalitet og trygghet hos sjømat basert på villfanget fisk. Som en stor eksportør av fisk og sjømat har Norge et ansvar for at produktene holder høy kvalitet og er trygge. NIFES gjennomfører hvert år undersøkelser av parasitt- og mikrobiologisk tilstand, både med hensyn til ulike kvalitetsparametre og sykdomsfremkallende smittestoffer, hos de kommersielt viktigste fiskeslagene som fiskes av den norske fiskeriflåten og omsettes til konsum. Undersøkelsene er organisert som et nasjonalt overvåkingsprogram og bygger på en støtteerklæring fra Mattilsynet. Vi legger særlig vekt på å undersøke fisk fra fangster som faktisk er beregnet til omsetning som mat. Prøvetaking og opparbeiding av fisk for senere analyser utføres i størst mulig grad om bord på fiskebåtene, for på denne måten å gjenspeile autentiske fangst- og lagringsforhold. I noen tilfeller følger vi fisken gjennom hele produksjonskjeden, fra fangst og mellomlagring om bord, til ilandføring og videre bearbeiding på de aktuelle mottaksanleggene.

Målsetting:

Overvåkingens hovedmålsetting er å skaffe basisdata mht forekomst av parasitter og mikroorganismer og visse fremmedstoffer, med spesiell vekt på parasittiske rundorm (kveis) og ‘soft flesh’-parasitten Kudoa, i tillegg til mulige sykdomsfremkallende bakterier som Listeria monocytogenes, hos de kommersielt viktigste fiskeslagene i norsk fiskeri. På bakgrunn av basisdataene vil vi kunne påvise mulige endringer eller tendenser i forekomst av de nevnte smittestoffene fra år til år, som igjen vil danne grunnlaget for våre faglige råd til både forvaltningen og fiskeindustrien. Det planlegges oppstart av mikrobiologiske undersøkelser i et helkjedeperspektiv, med prøvetaking langs hele produksjonskjeden. I 2017 vil det utarbeides info til aktuelle involverte fra næringen og det planlegges å starte med prøvetaking av Nordsjøsild, som fangstes om våren og går ofte til «Matjes»-produksjon, samt NVG-sild. Det er videre en målsetting å kunne supplere undersøkelsene på miljøgifter gjennom dette programmet.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer