Overvåking av sjømattrygghet før, under og etter etablering av sjødeponier

Uønskede stoffer i sjømat fra fjorder før, under og etter deponering

Overvåking av sjømattrygghet før, under og etter etablering av sjødeponier
Startdato: 1. januar 2017
Samarbeidspartner: Havforskningsinstiuttet
Prosjektet ledes av: NIFES

Bakgrunn

Avgangsdeponering fra gruvedrift kan påvirke kvaliteten og tryggheten av sjømat som kommer fra nærområdet. Denne påvirkningen vil resultere av a) miljøgifter som er enten tilføyd eller som kan bli frigitt fra avgang som lagres, og fra b) mekanisk destruksjon av livet på lagringsplassen.
Vi regner med at kobbergruven ved Repparfjorden, som er driftet av Nussir ASA ved Kvaløya/Hammerfest i Kvalsund kommune, Finnmark, vil få tillatelse til etablering av sjødeponi. Det er planlagt deponering av 1-2 millioner tonn finmalt gruveavgang per år. Materialet er rik på kobber, nikkel og krom. Utslippssøknaden er under behandling hos Miljødirektoratet. Videre er det gitt tillatelse å deponere finmalt berg fra Engbofjellet i Førdefjorden i Sogn/Fjordane, der det skal utvinnes Rutil av Nordic mining ASA. Det er kommersielt fiske av betydning i nærområdet.
Det er viktig å begynne undersøkelsen før deponidriften vil bli satt i gang for å få bakgrunnsverdier av de parametere som skal undersøkes. Dette for å kunne skille mellom andelen miljøgiftene som forekommer i området av andre årsaker, og andelen som er forårsaket av deponidriften. Vi har nå anledning å bygge opp en lokal basisundersøkelse før inngrepet. Med slik bakgrunnsdata kan vi vurdere direkte effekter av deponiet. Vi forventer utslipp om få år. Derfor er det viktig å igangsette grunnleggende undersøkelser snarest mulig.

Målsetting

Vi ønsker å kartlegge nivåer av tungmetaller i sjømatorganismer før det etableres avgangsdeponi for kobbergruven/Nussir ASA i Repparfjorden. Prøvene samles inn i regi av Havforskningsinstituttet, både i Repparfjorden der avgang skal lagres, og i Revsboten, en nabofjord, som kontroll. Fra begge stasjonene ønsker vi å kvantifisere blant annet kobber, nikkel, krom, bly, kvikksølv og kadmium i lever og filet av sei, torsk, hyse og flatfisk (rødspette, ev. sandflyndre eller smørflyndre), og i sjøørretfilet, klokjøtt av kongekrabbe og kuskjell. Vi har som mål å etablere en tidslinje over noen år før deponiet etableres, for å så følge eventuelle forandringer etter at deponiet er blitt etablert. Artene er utvalgte fordi de er viktige sjømatorganismer, fra forskjellige trofiske nivå og forskjellige høydenivå i vannsøylen.
Havforskningsinstituttet (Jan Helge Fosså, Sonnich Meier, Terje van der Meeren) vil også analysere bestanden av forskjellige arter og diverse parametere i vannsøylen i området, det sistnevnte i samarbeid med NIVA (Christopher Harman). UiB (Audrey Geffen) vil analyse tungmetaller i otolitter i en tidslinje.
I Førdefjorden planlegger vi en liten basisundersøkelse i sjømatartene torsk, skjell og reke, på oppdrag av Mattilsynet, i rammene av forskningsprogrammet «Forurensede Havner og Fjorder». Vi ønsker å utvide denne undersøkelsen med en etablering av metoder for å måle nanopartikkler i skjell, siden mye av det planlagt deponerte material vil ha nanopartikkelstørrelse. Det kan opptas av skjell og øke opptaket av cadmium og dioksinar, og forårsake oksidativ stress I organismen.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer