Overvåking av mattrygghet i de norske havområdene som en del av forvaltningsplanarbeidet

Arbeid med forvaltningsplaner for Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen

Overvåking av mattrygghet i de norske havområdene som en del av forvaltningsplanarbeidet
Startdato: 1. januar 2017
Sluttdato: 31. desember 2099
Finansert av: NIFES
Samarbeidspartner: Havforskningsinstituttet
Prosjektet ledes av: NIFES

Bakgrunn

Helhetlige forvaltningsplaner har blitt vedtatt for havområdene våre Barentshavet (og havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen), Norskehavet og Nordsjøen (inkl. Skagerrak). I oppfølgingene av disse forvaltningsplanene er det opprettet et Faglig Forum som har en overordnet rolle med å vurdere miljøtilstanden og gi råd til myndighetene. Det ble også opprettet en overvåkningsgruppe som skal koordinere arbeidet med overvåkning av miljøtilstanden i havområdene.

I forvaltningsplanene ble det bestemt at det skal gjennomføres helhetlig overvåkning av for miljøtilstand ved hjelp av indikatorer. Blant de mange indikatorene er en rekke indikatorer for forurensning i organismer og noen av disse er også indikatorer for mattrygghet. Fordi ulike arter akkumulerer miljøgifter i ulik grad er det nødvendig å overvåke en rekke ulike fisk og skalldyr for å få et best mulig bilde av forurensningssituasjonen fra et sjømattrygghetsperspektiv.

Målsetting

NIFES deltar i Faglig Forum og Overvåkningsgruppen for å sikre at trygg sjømat er inkludert når miljøtilstanden i havområdene vurderes. Målet er at myndighetene skal kunne gjennomføre tiltak dersom overvåkningen viser at miljøtilstanden er dårlig eller forverret.

Målet med analysedelen av prosjektet er å gi et best mulig bilde av forurensningssituasjonen i havområdene Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen, med tanke på sjømattrygghet. Det er for hvert av havområdene valgt både arter lavt i næringskjeden (reker, lodde, polartorsk, kolmule, tobis, sild, makrell, rødspette) og høyere i næringskjeden (torsk, sei, brosme), og det er valgt arter som primært er industrifisk (lodde, kolmule, tobis) og arter som er vanlig matfisk (torsk, sei, sild, makrell, rødspette, brosme).

Resultatene skal være tilgjengelig for allmennheten på internett gjennom www.miljøstatus.no, og hvert år blir det gitt ut en rapport over miljøtilstanden for et av havområdene (rullerende, hvert tredje år for hvert havområde), der resultatene av overvåkningen og annen relevant kunnskap ligger til grunn.

 

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer