Oppfølgende undersøkelse av kadmium i taskekrabber fra Nordland

Kartlegging av kadmiuminnholdet i taskekrabbe nord for Salten

Oppfølgende undersøkelse av kadmium i taskekrabber fra Nordland
Startdato: 1. november 2013
Sluttdato: 1. april 2014
Finansert av: FKD/Nordland Fylkeskommune
Samarbeidspartner: Fylkesmannen i Nordland
Prosjektet ledes av: NIFES

Bakgrunn

I 2011 og begynnelsen av 2012 ble det gjennomført en større kartlegging av fremmedstoffer i krabbe fanget langs hele norskekysten til og med Vesterålen, fulgt av flere prøver fra Vesterålen i slutten av 2012. Her ble det funnet at klokjøtt av krabbe fra Bodø i sør til og med Vesterålen hadde kadmiuminnhold over Norge og EUs øvre grenseverdi på 0,5 mg/kg våtvekt, og Mattilsynet innførte kostholdsråd for konsum av krabbe fra Saltfjorden og nord til og med Vesterålen. Dette var en utvidelse av allerede eksisterende kostholdsråd som til da kun gjaldt fra Saltfjorden til og med Steigen.

Det er mange hypoteser for hvorfor krabbe fra dette området har så høyt kadmiuminnhold, og en av de er at det er mye kadmium i vannmassene på grunn av at næringsrikt og kadmiumrikt dypvann strømmer opp til overflaten i Vestfjorden (såkalt ”upwelling”). Dette påvirker muligens ikke vannet inne i fjorder i området like mye, og kanskje er det lavere kadmiuminnhold i krabber fanget inne i fjordene.

Målsetting

Det er mye krabbe av ellers god kvalitet i Nordland, og det er et stort ønske om å kunne drive kommersielt krabbefiske her. Derfor er målene å 1) finne områder med lite kadmium i krabbe og 2) komme nærmere svaret på hvorfor kadmiumnivået i taskekrabbe i området fra Salten og nordover er så høyt. Uansett om vi klarer å nå disse to målene vil en hovedmålsetning være å få gjort en grundigere kartlegging av kadmiuminnholdet i krabbe fanget i flere områder i Nordland fra Salten og nordover, der det blir tatt prøver både i åpne kystområder som sist, men for det meste inne i fjorder.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer