Kartlegging av miljøgifter i Atlantisk kveite

Miljøgifter i fisk og fiskevarer: Basisundersøkelse Atlantisk kveite

Kartlegging av miljøgifter i Atlantisk kveite
Startdato: 1. januar 2013
Sluttdato: 31. desember 2015
Finansert av: Mattilsynet
Samarbeidspartner: Havforskningsinstituttet
Prosjektet ledes av: NIFES

Bakgrunn

Kartleggingsprogrammet Miljøgifter i fisk og fiskevarer gjennomføres hvert år for Mattilsynet for å skaffe kunnskap om miljøgifter i fisk og fiskevarer som konsumeres i Norge eller som fangstes i Norge og eksporteres til konsum i andre land. Kunnskap om nivået av miljøgifter er nødvendig for at nasjonale og internasjonale ekspertkomiteer skal kunne vurdere risiko forbundet med fisk og sjømat og eventuelt iverksette tiltak i form av regelverk eller råd. Kunnskapen er også nødvendig for å kunne dokumentere for konsumenter i Norge og myndigheter i andre land at fisk som er fangstet i Norge og fiskevarer som omsettes i Norge er trygge.

I perioden 2013-2015 skal dette programmet benyttes til å gjennomføre en omfattende kartlegging av nivået av fremmedstoffer i Atlantisk kveite fra norske havområder i tillegg til en årlig overvåkning av marine oljer til humant konsum. Lite er kjent om innholdet av fremmedstoffer i Atlantisk kveite, og det er knyttet usikkerhet til innholdet av både kvikksølv og fettløselige organiske miljøgifter i muskel fra denne arten. I dette prosjektet skal muskel fra totalt 400 kveiter fra områder langs hele norskekysten analyseres for metaller, organiske miljøgifter (dioksiner, PCB og bromerte flammehemmere, PBDE) og for perfluorerte alkylforbindelser (PFAS).

Målsetting

Formålet med dette prosjektet er å få kartlagt og dokumentert innholdet av fremmedstoffer/miljøgifter i Atlantisk kveite fra norske hav- og kystområder. Kunnskapen vil kunne benyttes som grunnlag for risikovurderinger og skal dessuten brukes for å vurdere hvordan fremtidig overvåkning av miljøgifter bør gjennomføres for denne arten. Prosjektet er et ledd i en omfattende kartlegging av fremmedstoffer i de viktigste kommersielle fiskeartene i Norge (basisundersøkelser) som ble startet av NIFES i 2006.

Formålet med overvåkning av marine oljer til humant konsum er å kontrollere at nivåene av de organiske miljøgiftene ikke er for høye. Marine oljer må normalt renses for å unngå for høye verdier av dioksiner og dl-PCB og overvåkningen vil derfor kunne avdekke om marine oljer som frembys for salg er godt nok renset.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer