Antibiotikaresistes i sjømat

Antibiotikaresistens hos villfanga sjømatorgnaismar

Antibiotikaresistes i sjømat
Startdato: 1. januar 2017
Sluttdato: 31. desember 2017

Bakgrunn

Effektive antibiotika er en forutsetning for moderne medisinsk behandling. Som konsekvens av et økt globalt forbruk av antibiotika, resistens er derfor et økende problem. Bakterier finnes i de fleste miljø både i og på mennesker og dyr, er assosiert til planter og matvarer, i jordsmonn og vann. Både matvarer og drikkevann kan lett forurenses med bakterier og etablering av mikrobeflora hos mennesker og dyr skyldes inntak av ulike mikrober vanligvis gjennom føde og/eller via kontaktsmitte. Antibiotikaresistens er et naturlig fenomen og finnes i varierende grad i alle økologiske nisjer hvor der finnes bakterier. I de siste 10-20 årene har det skjedd en dramatisk økning i forekomst av slike mikrober i nesten alle økologiske nisjer. Det foregår trolig en betydelig og kontinuerlig utveksling av mikrobeflora mellom ulike økologiske nisjer, men det er først de seneste årene vi har blitt oppmerksom på at det totale økosystemet sannsynligvis er viktig for spredning av både resistensgener og av antibiotikaresistente mikrober. Et opplagt kunnskapshull er forekomst av antibiotikaresistens i havet og hvilken betydning dette kan ha som reservoar for resistente bakterier og deres gener.

 

Målsetting

Målsetningen for dette prosjektet er å skaffe tilveie informasjon om status for antibiotikaresistens hos bakterier fra utvalgte sjømatorganismer fra ville populasjoner. I første omgang vil det bli gjort undersøkelser på villfanget pelagisk og hvitfisk fra toktprosjektet. Hoveddelen av metodikken som skal benyttes er etablert ved NIFES. For andre metoder har vi allerede et utbredt samarbeid med Veterinærinstituttet, Folkehelsa og NMBU. Arbeidet vil bli utført av en PhD og stillingen er allerede utlyst.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer