Algetoksiner i fôr - undersøkelse av overføring fra fôr til filet og effekter i laks
Startdato: 1. januar 2015
Sluttdato: 31. desember 2017
Finansert av: Ocean Forest, VestMarin
Samarbeidspartner: EWOS Innovation, Ocean Forest
Prosjektet ledes av: Ocean Forest

Bakgrunn

Havbruksnæringen har et økende behov for marine råvarer til fôr samtidig som den globale tilgangen på slike ressurser er konstant eller synkende. En ytterligere vekst i havbruksnæringen krever derfor tilgang på nye marine råvareressurser og da helst på et lavere trofisk nivå enn fisk. Samtidig medfører dagens åpne merdteknologi at havmiljøet tilføres en ikke ubetydelig mengde med nitrogen og fosfor fra fiskens metabolisme og avføring. Dette er næringssalter som igjen gir grunnlag for oppvekst av mikroalger som bl.a. er mat for filterspisere som blåskjell. Ved å dyrke blåskjell i industriell skala med formål å bruke bløtdelen som marin råvare i fiskefôr oppnår man både at havbruksnæringen kan vokse videre samtidig som man fanger opp en del av de ressursene som er på avveie fra havbruksanleggene.

Dette prosjektet søker å dokumentere den ernæringsmessige kvaliteten på dette blåskjellmelet samt belyse hvordan fisken håndterer algetoksiner som tidvis forekommer i blåskjell. To grupper av algetoksiner er mest vanlige: Diarétoksiner (DSP-toksiner) og paralyserende toksiner (PSP-toksiner). I dette prosjektet er fokus på diarétoksiner.

NIFES skal undersøke en eventuell overføring av DSP-toksiner (Diarrhetic Shellfish Poisioning toksiner) fra fôr til filet og mulige effekter av disse i laks. Følgende endepunkter vil bli inkludert: hematologi, tarmhelse og leverfunksjon.

Målsetting

Målet for prosjektet er å:

  • Dokumentere om DSP-toksiner kan overføres fra fôr til filet.
  • Undersøke mulige toksiske effekter av DSP-toksiner i laks.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer