Torskestim
Foto: NIFES

Undersøkelser fra 2014 viser at sjømat fra Vatsfjorden ser ut til å være noe påvirket av kvikksølv og PCB, omtrent på samme nivå som en del andre fjorder på Vestlandet. Innholdet av miljøgifter var i 2014 på samme nivå som i 2013.

NIFES har for andre gang undersøkt innholdet av miljøgifter i sjømat fra Vatsfjorden i Rogaland. Prøver av blåskjell, krabbe, torsk og brosme tatt i 2014 har blitt analysert for ulike miljøgifter og metaller.

De aller fleste prøvene av blåskjell, krabbe og torskefilet var under grenseverdiene for metaller og organiske miljøgifter, der slike grenser finnes. Gjennomsnittlig kvikksølvnivå i torskefilet var 0,22 mg per kilo. Gjennomsnittsnivået var høyere i 2014 enn i 2013, noe som skyldes at flere større fisk og færre mindre fisk ble analysert i 2014 enn i 2013.

Lever fra torsk og brosme hadde konsentrasjoner av sum dioksiner,- og dioksinlignende PCB og PCB₆ over grenseverdiene. Disse nivåene var til dels høye også sammenlignet med andre fjordområder i Sør-Norge. Mattilsynet har på grunnlag av tidligere undersøkelser av torsk gitt en generell advarsel mot å spise lever av selvfanget fisk i kyst- og fjordområder.

To av ti brosmer hadde et innhold av kvikksølv i filet som var over grenseverdi, og nivået i 2014 var det samme som målt året før. Brosme har vist seg å kunne ha relativt høye nivåer av kvikksølv i muskel, og konsentrasjonene i brosmene fra Vatsfjorden var på linje med tidligere analyser av brosme fra kysten av Vestlandet. Klokjøtt av krabbe hadde forhøyet kvikksølvnivå sammenlignet med bakgrunnsnivå for kysten, mens blåskjell hadde lave verdier.

I Vatsfjorden, en liten fjord innerst i Boknafjorden i Rogaland, har det i lang tid vært uro for at fjorden skal ha blitt forurenset av industri, særlig fra et anlegg som har demontert utrangerte oljeplattformer siden 2004. Resultatene fra denne undersøkelsen viser at sjømat fra Vatsfjorden ser ut til å være noe påvirket av kvikksølv og PCB, men at nivåene fra 2014 er omtrent på linje med nivåene fra 2013.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer