FOTO: EIVIND SENNESET

NIFES gir råd om trygg og sunn sjømat fra akvakultur og villfisk til styresmakter, forvaltning og næring. Men hvordan vet vi at analyseresultatene våre er korrekte, og hvem vurderer kvaliteten i metodene?

Av Gro-Ingunn Hemre & Ole Arve Misund

Laboratoriene våre er akkrediterte. Det vil si at vår kompetanse og evne til å utføre oppgaver er anerkjent av Norsk akkreditering (NA), som har det nasjonale ansvaret for teknisk akkreditering. Teknisk akkreditering er ett av virkemidlene for å etablere tillit til norske varer og tjenester både nasjonalt og internasjonalt.

Med jevne mellomrom får NIFES-laboratoriene besøk fra NA. Jobben til NA er å gå gjennom metodene våre fra a til å, vurdere hvordan teknikerne jobber, sjekke om kvalitetssystemet følges og at vi følger standarden, og vi får avvik – for å bli bedre. Når NA er på besøk, så det syder i luften – vi er nervøse og leser, forbereder, tester – hele laboratoriet skal opp til eksamen. Hvor mange avvik fikk vi i år? Var de alvorlige? Alle avvik tas på alvor, alle må forbedres, og vi må få færre neste gang. Puh – vi bestod. Denne gangen er beskjeden fra NA at vi bestod med glans, og at de vil komme sjeldnere på besøk. Vi fikk også fleksibel akkreditering. Det betyr at laboratoriene kan inkludere endringer i metodene uten at disse er vurdert av NA. De har tillitt til våre vurderinger.

Norge, og NIFES, er en del av det offentlige Europa sitt laboratoriesystem. Innenfor hver metode blir ett laboratorium utpekt som Europeisk referanselaboratorium (EURL), og får dermed ansvaret for hvilken analysemetode som skal benyttes i Europa. I Norge er NIFES Nasjonalt referanselaboratorium (NRL) for mikrobiologi, fremmedstoffer og næringsstoffer i sjømat. Det vil si at NIFES er det laboratoriet EURL forholder seg til i Norge når det gjelder sjømatmetodikk. Vi har over 60 akkrediterte metoder, og de fleste av disse metodene inngår i NRL-funksjonen. Omfanget av akkrediterte metoder ved NIFES er stort, fordi eksport av produsert mat til Europa krever analysedokumentasjon fra akkrediterte laboratorier. Våre metoder blir ringtestet sammen med de andre europeiske laboratoriene, og vi har flere NRL-kontaktpersoner i staben som årlig reiser på EURL-møter. Der har alle ett felles mål – en god og samkjørt metodikk som gir riktige og troverdige resultater.
Det finnes utallige utvalg og organisasjoner som skal harmonisere laboratoriemetodikk, og som setter krav til metodenes kvalitet (ISO, CEN, NMKL, Codex m.fl.), og NIFES er aktiv i alle disse. På begynnelsen av 1990-tallet startet Europa et felles system for å sikre at tallene kom fra anerkjente metoder, noe som skulle sikre riktige tall. Dette ble nedfelt i direktivene; kun de akkrediterte tallene holdt i en rettslig tvist. Som regel blir man enige før en sak går helt til retten, men i dialogen mellom ulike land er det avgjørende at tallene som blir brukt er akkrediterte. Europa setter også dette som et krav i overvåkingen av mat.

I Norge er sjømatproduksjonen stor, og for å kunne eksportere til EU, må vi følge det såkalte 9623-direktivet. Direktivet krever overvåkning av visse stoffer i dyr til matproduksjon, og innebærer et gitt analyseomfang pr 100 tonn produsert mat. Vi gjennomfører årlig denne overvåkningen i oppdrettsfisk. Det at NIFES oppfyller kravene til akkreditering og analyseomfang, og har et nasjonalt ansvar, gjør også at vi går høyt på banen når vi nå diskuterer en eventuell samlokalisering (KVU) av de marine miljøene i Bergen – vi ønsker å lede an på laboratoriesiden.

Likevel, alle analyseresultater varierer. Analyserer vi samme prøve av makrell for innhold av vitamin D flere ganger, vil tallet kunne vise en liten variasjon fra gang til gang. Vi offentliggjør gjennomsnittstallet, men også variasjonen. Ingen tall er helt identiske, selv innenfor samme prøve. Slik er det stort sett for all analysemetodikk. Av den grunn analyserer vi ofte flere paralleller, slik at tallet vi offentliggjør skal være så riktig som mulig. Likevel, for deg som myndighet, forvalter, næringsaktør, eller bare deg og meg: tallene stemmer – de har vært oppe til eksamen.

Trykket i Fiskeribladet Fiskaren 24.8.16.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer