Krabbe
Foto: Eivind Senneset

Nivå av kvikksølv i sjømat fanget rundt vraket av U864 ved Fedje i 2009 viser lite endring sammenlignet med undersøkelser tidligere år.

Vest for Fedje ligger den tyske utbåten U864 på 150 meters dyp. Den kan ha hatt en last på 60-70 tonn kvikksølv da den ble torpedert. Av hensyn til mattryggheten har NIFES siden 2004 overvåket innholdet av kvikksølv i fisk og krabbe fra dette området på oppdrag fra Kystverket, for å undersøke om sjømaten påvirkes av kvikksølv i området. Analysene har blitt gjort på de artene det har vært mulig å fange med teiner.

I 2009 har NIFES undersøkt kvikksølvinnholdet i brosme og krabbe, ettersom det er disse to artene som nesten utelukkende er fanget i området de siste årene.  I 2009 er det tatt prøver ved vraket, samt 4 sjømil nord og 4 sjømil sør for vraket.

Usikkert om brosme er påvirket

Resultatene for 2009 viser at nivået av kvikksølv i filet av brosme er på nivå med gjennomsnittet for tidligere år. I hele overvåkningsperioden, fra 2004-2009, har det totalt vært analysert 322 brosmer, og selv om gjennomsnittsverdiene av kvikksølv i brosme fanget i området nær vraket alltid har vært under EUs øvre grenseverdi i fiskefilet på 0,5 mg/kg våt vekt, er det funnet overskridelser i 17 enkeltindivid. De fleste overskridelsene ble funnet i overvåkningen for 2008, mens det i 2009-prøvene ble funnet to overskridelser av i alt 75 analyserte fisk. Brosmene fra området rundt Fedje viser likevel ikke spesielt høye konsentrasjoner av kvikksølv sammenlignet med brosme fanget andre steder.

Krabbe er sannsynligvis påvirket

Resultatet av overvåkningen fra 2004-2009, av totalt 297 krabber, viser kun en overskridelse av kvikksølv i klokjøtt over EUs øvre grenseverdi på 0,5 mg/kg våtvekt. Overvåkningen viser også at konsentrasjonen av kvikksølv i brunmat av krabbe fra området er forholdsvis høy sammenlignet med andre områder. Dette skyldes sannsynligvis at krabbe er påvirket av kvikksølv fra sedimentene rundt vraket av U864. For 2009, var kvikksølvkonsentrasjonene i krabbe betydelig lavere enn tidligere år. Årsaken til dette kan være  at krabbene i 2009 ble tatt senere på året, på grunnere vann og således med større avstand til vraket.  Grenseverdien for kvikksølv i krabbe gjelder ikke for brunmat. Syv enkeltindivider i løpet av hele perioden har hatt konsentrasjoner over 0,5 mg/kg våtvekt. I 2009 var det ingen prøver av brunmat som var over 0,5 mg/kg våtvekt.

Eksisterer kostholdsråd

Mattilsynet har tidligere gitt et kostholdsråd som anbefaler gravide og ammende å unngå sjømat fra området rundt vraket. De nye analysene endrer ikke mattrygghetsbildet. Les også nettsaken «Mattilsynet opprettholder kostholdsråd ved Fedje» på Matportalen.no.

Viktig å fortsette overvåkningen

Fordi enkeltindivider av ulike arter har vist seg å inneholde konsentrasjoner av kvikksølv over EUs øvre grenseverdi, samt at spredningsbildet for kvikksølv kan endre seg, er det viktig å fortsette overvåkingen av kvikksølvinnholdet i sjømat i dette området. NIFES anbefaler fortsatt årlig overvåkning av sjømaten, uavhengig av hvilke tiltak som iverksettes for å håndtere vraket.

Last ned rapporten «Kvikksølvinnhold i fisk og sjømat ved vraket av U864 vest av Fedje – Nye analyser i 2009 og sammenligning med data fra perioden 2004 til 2008».

Se tidligere sak: Status 2008 – Kvikksølvanalyser av sjømat fra område rundt U864 på Fedje

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer