Norsk fisk inneholder mindre uorganisk arsen enn EU regnet med.

EUs mattilsyn, EFSA, baserer seg på data som tilsier et forventet innhold av uorganisk arsen i fiskefilet på 0,03 mg per kg.

– Våre data viser at innholdet av uorganisk arsen bare er en tidel av dette. Det betyr at estimatet EFSA har brukt er altfor høyt, i alle fall for norsk fisk. Fisk bidrar bare marginalt til det totale inntaket av uorganisk arsen i vårt kosthold, sier forsker ved NIFES, Kåre Julshamn.

Uorganisk arsen er giftig for mennesker og kan være kreftframkallende.

På oppdrag fra Mattilsynet har NIFES undersøkt innholdet av en rekke fremmedstoffer, deriblant uorganisk arsen, i atlantisk kveite, blåkveite, brosme, sei, sild, makrell og torsk. Undersøkelsen skal bidra til EUs arbeid for fastsetting av grenseverdier for tolerabelt ukentlig inntak (PTWI). EFSA arbeider nå med å innhente data for en rekke fremmedstoffer i mat, deriblant uorganisk arsen. EUs grenseverdier gjelder også for Norge.

– Våre funn viser at nivåene av uorganisk arsen i norsk fiskefilet er lavt, sier Julshamn.

Rapporten fra NIFES er videre konsentrert om bromerte flammehemmere og perfluorerte alkylstoffer. Det finnes i dag ingen grenseverdier i EU/EØS for disse stoffgruppene, blant annet fordi datagrunnlaget så langt har vært for dårlig.  Analysene viser generelt lave konsentrasjoner for de artene som er analysert.

I tillegg har prøver av atlantisk kveite blitt analysert for dioksiner og dioksinlignende PCB, PCB7 og metaller inkludert metylkvikksølv.  Analyser for fremmedstoffer der det finnes grenseverdier viste overskridelser av sum dioksiner og dioksinlignende PCB i 2 av 20 prøver av atlantisk kveite. Prøvene var tatt fra buk på fisk over 50 kg. Buken på kveita inneholder mye fett der stoffene oppkonsentreres. Nivåene var noe lavere enn tidligere år. Ingen ryggprøver viste overskridelser.

LES HELE RAPPORTEN HER

 

Kontaktperson: Kåre Julshamn

Telefon: 99487701

E-post: kju@nifes.no/

 

 

 

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer