Undersøkelser av fisk og annen sjømat viser at innholdet av miljøgifter er lavere lenger ut i Bergen byfjord enn i Bergen havn. Det har vært liten eller ingen nedgang i nivåene av enkelte miljøgifter over tid. De nye analysene viser at det kan være grunnlag for å revidere noen kostholdsråd, mens andre trolig bør opprettholdes.

På ny har Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) undersøkt innholdet av miljøgifter i ulike fiskearter, krabbe og blåskjell fra Bergen byfjord og Bergen havn.

Undersøkelsen omfatter to prosjekter og er gjort på oppdrag fra Fylkesmannens miljøvernavdeling i Hordaland: ”Utvidet kostholdsrådsundersøkelse Bergen Byfjord 2009”, og Mattilsynet: ”Kostholdsrådsundersøking, fritidsfiske Bergen, 2008-2009”.

Hensikten er å gi nye data om miljøgifter i fisk, slik at de rette instanser kan vurdere tiltak for å redusere forurensingspåvirkning og eventuelt å revidere kostholdsråd. De undersøkte områdene er merket 1 (Bergen havn) og 2-10 (Bergen byfjord) i kartet under.

Stort sett lave nivå av miljøgifter i ulike typer torskefisk og blåskjell

Tidligere har Mattilsynet gitt et kostholdsråd for gravide og ammende der de frarådes å spise fiskefilet fra mager fisk fra bestemte områder i Bergen havn. Den gangen var få magre fiskearter undersøkt, men nå er flere arter studert slik som torsk, sei, lyr, kviting, hyse og lange. De nye undersøkelsene viser et generelt lavt nivå av fremmedstoffer i disse fiskeartene fra alle de undersøkte områdene. Unntaket er konsentrasjoner av kvikksølv i torskefilet fra Eidsvågen nord for Bergen sentrum, som er over den verdien matmyndighetene bruker ved innførsel av kostholdsråd til gravide og ammende. Tidligere er høye nivåer av kvikksølv funnet i brosme og lange nær Bergen sentrum og noe forhøyede verdier er funnet i torsk.

Bortsett fra området rundt Åstveittangen og for torsk i Bergen havn, kan det være grunnlag for å revurdere gjeldende kostholdsråd for mager fisk fra de undersøkte områdene.

For blåskjell var konsentrasjonene av miljøgifter lave i alle undersøkte områder. Unntaket er området Sotra Nord- Askøy ved Ramsøy, som kan tyde på at det her er en lokal forurensningskilde.

Høye nivå av miljøgifter i fiskelever

Analyseresultatene av fiskelever viser høye nivåer av miljøgifter som dioksiner og dioksinlignede PCB. Det eksisterer et kostholdsråd for fiskelever generelt, og de nye undersøkelsene gir ikke fra NIFES sitt ståsted grunn for å revurdere eksisterende kostholdsråd.

Grunnlag for å revurdere yttergrensene for kostholdsråd på krabbe, brosme og ål i Bergen byfjord?

De nye analyseresultatene gir et økt kunnskapsgrunnlag når det gjelder innhold av miljøgifter i sjømat som brosme, ål og krabbe i Byfjordområdet ved Bergen. Disse gir et godt grunnlag for eventuelt å revurdere hvor

langt ut fra Bergen havn eksisterende kostholdsråd knyttet til brosme, ål og brunmat fra krabbe skal gjelde (se figur under). Det eksisterer for øvrig et landsdekkende kostholdsråd for brunmat i krabbe, hvor gravide frarådes å spise brunmat fra krabbe.

1593-25285d14ce726b90b2bb49d653aafc40

Følgende arter ble prøvetatt:

  • Filet- og leverprøver fra torsk (Gadus morhua) *
  • Filet- og leverprøver fra sei (Pollachius virens)**
  • Filet- og leverprøver fra lyr (Pollachius pollachius)**
  • Filet og leverprøver fra hvitting (Merlangius merlangus) **
  • Filet og leverprøver fra hyse (Melanogrammus aeglefinus)**
  • Filet fra brosme (Brosme brosme) * – Filet fra lange (Molva molva) *
  • Filet fra ål (Anguilla anguilla) *
  • Brunmat fra taskekrabbe (Cancer pagurus) *
  • Hel innmat fra samleprøver av blåskjell (Mytilus edulis)*

* Arter/prøver tatt i områder merket på kartet 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ** Arter/prøver tatt i områder merket på kartet 1, 3, 4, 5, 8

(1=Bergen havn, 2=Askøy-Åsane, 3=Nordhordlandsboren, 4=Askøy-Meland, 5=Sotra Nord-Askøy, 6=Grimstadfjorden, 7=Nordåsvannet, 8=Sotra Sør-Hjellestad, 9=Kollevåg, 10=Flesland)

Artene ble valgt fordi de er spesielt utsatt for akkumulering av visse typer miljøgifter samtidig som de representerer ulike typer sjømat.

Se rapporten: Utvidet kostholdsråds-undersøkelse Bergen Byfjord 2009 (revidert 16.03.11)
Se rapporten: Kostholdsrådsundersøking, fritidsfiske Bergen, 2008-2009

Se tidligere sak: Høyt nivå av miljøgifter i flere arter fra Byfjorden i Bergen

Kontaktperson:
Amund Måge, Program for overvåkning
Telefon: +47 95025505
E-post: ama@nifes.no/

 

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer