Foto: NIFES

Sei fra Nordsjøen og Skagerrak har lave nivå av tungmetaller i filet, og er trygg mat.

Det kommer frem av undersøkelser NIFES har gjort av 664 sei fra Nordsjøen og Skagerrak på oppdrag for Mattilsynet. Innholdet av både kadmium, kvikksølv og bly var lavere enn EUs og Norges grenseverdier. Undersøkelsene er en fortsettelse av analyser av sei i Barentshavet og Norskehavet.

Trygg filet

– Resultatene viser at nivåene av alle de målte tungmetallene i filet generelt er lave, og at seifilet dermed er trygg mat, sier Bente Nilsen, forsker ved NIFES.

– Nivåene av kvikksølv ligger i seifilet på rundt 0,06 mg kvikksølv per kg . Dette er omtrent en tiendedel av grenseverdien. Nivåene av kvikksølv er også lavere enn det som er funnet i torsk fra samme områder.

Hos sei og annen mager fisk blir de organiske miljøgiftene hovedsakelig lagret i leveren og lite i filet.

For fem av de 29 stasjonene seien ble hentet fra, var gjennomsnittsverdiene i lever over grenseverdi, og av disse var fire stasjoner fra områder nært kysten.  At nivået av sum dioksiner og dioksinliknende PCB i fiskelever er høyt i fisk fanget i fjorder og kystnære områder er tidligere vist også for torsk, og det eksisterer et kostholdsråd som fraråder å spise fiskelever fra selvfangst innenfor grunnlinjen. Ser man på enkeltfisken uavhengig av stasjon, var det 26 prosent av denne som  hadde en sum av dioksiner og dioksinliknende PCB  i lever som var over grenseverdien på 20 ng TEQ/kg.

– Nivåene i seilever er lavere enn det som er funnet for torskelever i samme område, sier Nilsen.

Lavere nivåer i Barentshavet enn i Nordsjøen

Sammen med undersøkelsene som ble gjort av sei i Barentshavet og Norskehavet i 2011 har NIFES nå undersøkt til sammen 1620 fisk. Sei både fra Nordsjøen og Barentshavet har lave nivå av tungmetaller i filet og er trygg mat. De tidligere resultatene fra seilfilet i Barentshavet viste at disse var enda lavere enn i Nordsjøen.  Nivåene av organiske miljøgifter i seilever i Nordsjøen er på samme nivå som i Norskehavet, men høyere enn nivåene i Barentshavet.

LES HELE RAPPORTEN

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer