Ingen prøver av marine oljer overskred grenseverdier for tillatt mengde fremmedstoffer.

Konsentrasjonene av miljøgifter i fiske- sel- og krillolje er lave og under EUs og Norges grenseverdier. Også prøver av brisling på boks og villfanget brisling viser konsentrasjoner under gjeldende grenseverdier der disse finnes.

Prøvene ble også testet for Salmonella. Salmonellabakterier ble ikke påvist i noen av prøvene.

Analysene er gjort i forbindelse med rapporten Miljøgifter og mikroorganismer i fisk og fiskevarer 2010, som NIFES har laget på oppdrag for Mattilsynet.

Fjorten prøver av fiskeolje, to prøver av selolje og en prøve av krillolje ble analysert for dioksiner, -dioksinlignende PCB, PCB7,  polybromerte flammehemmere, metaller (arsen, kadmium, kvikksølv og bly), perfluorerte alkylstoffer og fett. Konsentrasjonene av samtlige stoffer lå godt under Norges øvre grenseverdier der slike finnes

Konsentrasjonene av PCB7 i oljene varierte fra 0,1-88 mikrogram/kg. De høyeste verdiene ble funnet i prøver av selolje. Disse verdiene samsvarer med tidligere funn.  EU foreslår en øvre grenseverdi for PCB6 i olje til humant konsum på 200 mikrogram/kg gjeldende fra 1. januar 2012. Konsentrasjonen av PCB6 varierte fra 0,1-83 mikrogram/kg.

I brisling på boks og villfanget brisling lå konsentrasjonene av fremmedstoffer stort sett godt under grenseverdiene. I alt ble 15 bokser brisling undersøkt. 35 prøver av villfanget brisling kom fra fangster tatt fra Trondheimsfjorden, Sognefjorden, Hardangerfjorden, Høgsfjorden i Ryfylke, Oslofjorden og fra havbrisling tatt i Nordsjøen.

NIFES overvåker årlig innholdet av fremmedstoffer i fisk og annen sjømat på oppdrag fra Mattilsynet. Overvåkningen er stikkprøvebasert og er organisert som en serie selvstendige prosjekter. Resultatene fra hvert overvåkningsprosjekt publiseres i en egen rapport. Alle rapportene publiseres på NIFES hjemmeside 

 

LES RAPPORTEN HER

Fakta om fremmedstoffer

 

Kontaktperson: Amund Måge

Telefon: 95025505

E-post: ama@nifes.no/

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer