Ny rapport for 2011 viser at det er lavt innhold av miljøgifter i kjøtt av vågehval.

På oppdrag for Mattilsynet har NIFES undersøkt 84 prøver av vågehval, tatt i perioden 1.mai til 16. august 2011. De fleste prøvene ble tatt i Barentshavet, og er undersøkt for organiske og uorganiske miljøgifter, som inkluderer kvikksølv, kadmium, bly, polibromerte flammehemmere (PBDE) og perfluorerte alkylstoffer (PFAS). Dioksiner ble ikke inkludert.

Les hele rapporten her.

 Prøvene analysert for tungmetaller var under øvre grenseverdi som EU og Norge har satt for fiskemuskel i de fleste arter. Det er foreløpig ikke satt grenseverdier for miljøgifter i marine pattedyr. Det er heller ikke grenseverdier for PBDE og PFAS, men resultatene viste lave verdier for alle stoffene som er inkludert i undersøkelsen.

De røde prikkene illustrerer hvor i Barentshavet prøvene ble tatt.

– Rapporten gir en grundig kartlegging og oppdatering av kvikksølvinnholdet i kjøtt av vågehval som er fanget i norsk område. Den gir også ny data for de andre miljøgiftene, sier Kåre Julshamn, seniorforsker ved NIFES.

Kartleggingen er andre del av Mattilsynets overvåkningsprogram ”Fremmedstoffer i villfisk med vekt på kystnære farvann.” Første del var undersøkelser av krabbe langs hele norskekysten.

Kontakt: Kåre Julshamn

Telefon: 994 87 701

Epost: kju@nifes.no/

 

Filer til nedlasting • Årsrapport fremmedstoffer i villfisk 2011 – hval 9 okt.pdf 1129,2 kb

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer