Foto: NIFES

Nye analyser fra 2012 viser at det fremdeles er lite kvikksølv i brosme og krabbe fanget ved ubåten utenfor Fedje.

NIFES analyserer årlig fisk og krabbe fra området ved vraket av ubåten U-864 utenfor Fedje på oppdrag for Kystverket. I 2012 ble det analysert 75 prøver av brosme og 75 prøver av krabbe. Prøvene ble tatt ved vraket, samt fire sjømil nord og sør for vraket.

– Ingen av prøvene hadde nivå av kvikksølv som var over EUs grenseverdier, som også gjelder i Norge, og funnene samsvarer med det vi har funnet tidligere år, sier Sylvia Frantzen, forsker ved NIFES.

Les hele rapporten.

Innholdet av kvikksølv i brosmefilet fanget nær vraket var høyere enn i åpne havområder i Norskehavet og Barentshavet, men skilte seg ikke vesentlig fra andre steder langs Vestlandskysten.

I brunmat av krabbe fanget ved vraket var kvikksølvkonsentrasjonene noe høyere enn det som har vært funnet i andre undersøkelser av krabbe langs kysten. Det var også høyere konsentrasjon av kvikksølv i brunmat av krabbe fanget ved vraket og fire sjømil nord for vraket, enn i krabbe fanget fire sjømil sør for vraket.

– Selv om innholdet av kvikksølv i krabbe fanget nær vraket er høyere enn det som er funnet i krabbe andre steder, er konsentrasjonene under grenseverdien som gjelder for mattrygghet i Norge og EU, sier Frantzen.

Overvåkning i perioden 2005 til og med 2012 viser noe høyere nivåer av kvikksølv i krabbe rundt vraket sammenliknet med andre områder. Dette gir en indikasjon på at nivåene av kvikksølv i krabbe har en sammenheng med forurensning i sedimentene rundt vraket. Mattilsynet anbefaler gravide og ammende å ikke spise sjømat fra området rundt vraket.

– Funnene fra 2012 endrer ikke på situasjonen som medførte at Mattilsynet ga kostholdsråd for gravide og ammende innenfor en radius på 500 meter rundt vraket, sier Frantzen.

Den tyske ubåten ble senket av allierte styrker i juni 1944, og den kan ha hatt 67-70 tonn metallisk kvikksølv i lasten. Vraket ble lokalisert i 2003, og NIFES har siden 2004 overvåket innholdet av kvikksølv i fisk og krabbe fra dette området på oppdrag av Kystverket.

 

Filer til nedlasting • Rapport Fedje 2013 963,5 kb

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer