Elements, NIFES
Foto: Eivind Senneset

Laboratoriet for grunnstoff har et bredt ansvarsområde og analyserer en rekke ulike prøvematriks, hovedsakelig fisk, skjell, krabbe og fiskefôr.

Vi analyserer også andre matriks når vår kompetanse på området etterspørres. Vår aktivitet kan deles inn i tre hovedkategorier; prøvemottak, råanalyser og metallanalyser.

Prøvemottak

Prøvemottaket har en rekke oppgaver i alt fra innhenting, prøvetaking, bearbeiding, homogenisering til lagring av prøver. Mottaket har bred erfaring i håndtering av ulike prøveslag. Utgangspunktet for mange analyser starter nettopp her. Fokus er på registrering i LIMs, disseksjon, veiing, måling, homogenisering og fordeling av prøver til ulike analyser og avdelinger ved NIFES.

Råanalyser

Mange av prøvene som blir opparbeidet i prøvemottaket skal analyseres for innhold av vann/tørrstoff, aske, totalfett og totalprotein. Analysene gir basiskunnskap om næringsinnholdet i en prøve og går under samlebetegnelsen råanalyser.

Metallanalyser

Metallanalyser utgjør en stor del av vår analysevirksomhet, og vi kan blant annet få svar på hvor mye arsen, kadmium, kobber, selen, sink, kvikksølv, bly, sink, jern, jod og molybden en prøve inneholder.

Metaller er bundet opp både på organisk og uorganisk form. Metallene kan oppføre seg ulikt i organismer avhengig av hvordan de er bundet opp, og giftighet og tilgjengelighet avhenger av hvordan de er bundet opp. I noen av analysene kan vi separere de ulike formene til metallene, og på denne måten finne ut hvor stor andel av et metall som er i de ulike formene.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer