Contaminants-lab Power-prep
Foto: Eivind Senneset

På laboratorium for fremmedstoffer utfører vi analyser av uønskede stoffer i fôr, fisk og annen sjømat.

Analyseresultatene er med på å kartlegge innholdet av ulovlige legemidler, lovlig brukte legemidler, plantevernmiddelrester og ulike klasser av miljøgifter. Laboratoriet har en moderne instrumentpark med flere avanserte og spesifikke analyseinstrumenter. Hovedprinsipp er kromatografi, det vil si separasjon av stoffer i en kolonne som enten har en gass eller væske som presses gjennom. Analyttene blir deretter separert og identifisert i en analysator. Vi omtaler teknikker som LC (Væskekromatografi) eller GC (Gasskromatografi).

Vi deler hovedaktiviteten i tre fagområder; organiske miljøgifter, pesticider og kontroll av legemiddelbruk og reststoffer i oppdrettsfisk.

Organiske miljøgifter

Miljøgifter defineres som giftige, vanskelig å bryte ned i miljøet (persistente) og akkumuleres i dyr og planter over tid. Vi har per i dag mange analytiske metoder for bestemmelse av organiske miljøgifter, og de mest kjente miljøgiftene vi analyserer er dioksiner, dioksinlignende PCBer, DDTs, bromerte flammehemmere, furaner, PAHs, PFOS/PFAS og fargestoffer. Analyseresultatene er med på å bygge basiskunnskap om situasjonen i fôr og sjømat.

Pesticider

Rester av plantevernmidler analyseres både i fôr og sjømat. Analysene gir basiskunnskap om hvor mye av tidligere brukte (nå forbudte) plantevernmidler som ennå finnes i miljøet og i sjømaten. Analysene svarer også på om plantevernmidler som fremdeles er i bruk akkumuleres i næringskjeden og dermed sjømaten. I tillegg gir analyseresultatene svar på hvilke plantevernmiddelrester som kan finnes i fôr til fisk, og om disse også finnes i oppdrettsfisken.

Kontroll av legemiddelbruk og reststoffer i oppdrettsfisk

For å sikre at oppdrettsfisk til konsum ikke inneholder rester av lovlig brukte legemidler i helseskadelige konsentrasjoner eller rester av ulovlige legemidler, har Norge et kontrollsystem som er i samsvar med internasjonale retningslinjer på området. Legemidler har ofte en grenseverdi (MRL) kalt maximum residue limit. Vi analyserer oppdrettsfisk fra hele landet, både som samleprøver og som enkeltprøver. Medsinrestprogrammet (9623-direktivet) analyseres ved hjelp av ti analytiske metoder som alle har LOD (limit of detection) langt under gjeldende MRL verdier.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer