Foto: NIFES

Det er høyt innhold av PCB i torskelever i Ølenfjorden, viser en ny rapport for 2011.

På oppdrag for Mattilsynet har NIFES undersøkt 92 torsk for innhold av PCB og plantevernmidler i lever, og tungmetaller i filet. Prøvene ble gjort på torsk fra fire ulike posisjoner i Ølenfjordområdet. To steder innerst i Ølenfjorden, et ved utløpet av fjorden, og et referansepunkt utenfor Ølenfjorden.

Resultatene viser at fisk fanget fra de to stedene innerst i Ølenfjorden hadde et høyt innhold av PCB i lever, og var over grenseverdien.

Mattilsynet har et generelt kostholdsråd som fraråder å spise lever fra selvfanget fisk i skjærgården i Norge, bortsett fra torsk fra åpent hav.

– Våre nye data viser ikke noe behov for å komme med råd om andre tiltak enn dette, sier Robin Ørnsrud, forskningssjef ved NIFES.

Les rapporten her.

Ingen overskridelser for metaller

Uønskede tungmetaller ble analysert i enkeltprøver av filet fra torsk fanget fra de ulike posisjonene. PCB og pesticider ble analysert i lever fra fem samleprøver fra de samme fiskene og posisjonene.

Det ble funnet noe forhøyede verdier av nesten alle analyserte pesticider øst i Ølenfjorden ved jordbruksarealer. Det finnes i dag ingen øvre grenseverdi for pesticider i sjømat.

Prøvene av uønskede metaller som arsen, kvikksølv, kadmium og bly var under grenseverdi. Vanligvis finnes det så lite kadmium i torskefilet at man ikke klarer å måle det. I dette tilfellet ble det målt lave verdier av kadmium i torskefilet innerst i Ølsvågen, men dette var likevel godt under grenseverdi.

Skal undersøke kadmium i torsk i Bodø

Ølenfjorden ligger ved utløpet av Hardangerfjorden i Sunnhordland. Det er relativt høy industriell aktivitet i området rundt fjorden. Ølenfjorden ble valgt som fokusområde basert på innspill fra lokale Mattilsynsmyndigheter.

I år jobber NIFES videre med å kartlegge innholdet av kadmium i torsk i området rundt Bodø.

Les også: Høyt innhold av kadmium i krabbe fra Bodø til Lofoten.

Kontakt: Robin Ørnsrud

Telefon: 913 43 345

Epost: ror@nifes.no/

 

Filer til nedlasting • Rapport Overvåkning av forurensede fjorder og havner 2011 (13082012).pdf 645,8 kb

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer