For første gang har krabbe fra hele norskekysten blitt analysert for miljøgifter og tungmetaller. Resultatene viser at det er høye konsentrasjoner av kadmium i taskekrabbe fra Bodø til Lofoten, mens alle prøvene tatt sør for Bodø var under øvre grenseverdi.

På oppdrag for Mattilsynet har NIFES undersøkt krabbeprøver fra 47 ulike posisjoner langs kysten av Norge, fra Hvaler i sørøst og til Bø i Vesterålen i nord. Klokjøtt og brunmat fra 475 krabber ble analysert.

Resultatene viser at konsentrasjonene av kadmium i krabbe var spesielt høye i Saltenområdet sammenlignet med resten av landet, og over EU og Norges øvre grenseverdi for kadmium i klokjøtt. Nord for Saltfjorden var det kun to av posisjonene som ikke hadde et kadmiuminnhold over grenseverdien. Økningen skjer brått ved Salten, og alle prøvene som ble tatt sør for Bodø var under grenseverdien.

LES RAPPORTEN HER.

Bekrefter tidligere funn

I 2010 ble det funnet høye konsentrasjoner av kadmium i krabbe fisket i Salten i Nordland, og dette er bakgrunnen for årets kartlegging. På bakgrunn av funnene fra 2010 har Mattilsynet gitt et kostholdsråd for det bestemte området.

– Dette bekrefter at det er høyt kadmiuminnhold i krabbe i dette området, sier Kåre Julshamn, seniorforsker ved NIFES.

Nå utvider Mattilsynet advarselen mot å spise taskekrabber fangstet til eget bruk fra Saltenfjorden og nordover.

Klokjøtt og brunmat i krabbene ble undersøkt for tungmetaller som kadmium, bly, kvikksølv og andre uønskede stoffer. Ingen prøver av krabbeklør viste nivåer av kvikksølv eller bly over grenseverdi. For de andre uønskede stoffene var konsentrasjonene lave, med noen unntak for dioksiner og dioksinlignende PCB i brunmat.

EU og Norge har ikke satt grenseverdier for brunmaten i krabbe, men Mattilsynet råder kvinner i fruktbar alder og barn til å unngå brunmat fra krabbe.

Skal undersøke andre arter i samme område

Kartleggingen er en del av Mattilsynets overvåkningsprogram ”Fremmedstoffer i villfisk med vekt på kystnære farvann.” Det er første gang at innholdet av miljøgifter og tungmetall i norsk krabbe fra hele norskekysten analyseres.

Kadmium er et tungmetall som hoper seg opp i kroppen til skalldyr, fisk, dyr og mennesker, og er uønsket i mat. Kadmium finnes også naturlig i sjøvann, og skalldyr tar til seg mer kadmium enn fisk.

På bakgrunn av resultatene fra 2011 skal NIFES i samarbeid med Mattilsynet jobbe videre med å kartlegge innholdet av kadmium i forskjellige fiskearter i området rundt Bodø.

Les også: NIFES kartlegger miljøgift i krabbe.

Filer til nedlasting • Årsrapport fremmedstoffer i villfisk 2011 – krabbe clean -12-09-03-amrev (2).pdf 3,0 mb

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer