Fiskefôr i ausekar

I juli 2014 ble det funnet høye nivåer av heksaklorbenzen (HCB) i et parti fiskemel som var blitt brukt i fôr til oppdrettslaks.

HCB ble tidligere brukt som plantevernmiddel, men blir nå som regel betraktet som en miljøgift. NIFES vurderer det slik at konsentrasjonene av HCB i de undersøkte oppdrettslaksene, ikke er en utfordring for mattryggheten.

Undersøkelse av HCB i fôr og oppdrettslaks

På oppdrag for Mattilsynet har NIFES analysert innholdet av HCB i utvalgte prøver av fôr og oppdrettslaks. Mattilsynet har sammen med næringsaktører identifisert anlegg som har brukt fôr med det aktuelle fiskemel i større volumer og/eller over lang tid. Fra hvert sjøanlegg ble det tatt ut to prøver (hver prøve er en samleprøve av fem fisk). I alt ble det identifisert seks anlegg, og totalt ble 12 prøver analysert for innholdet av HCB. Oppdrettslaksen som ble tatt prøve av varierte i størrelse. I tillegg ble det identifisert fem fôrprøver som inneholdt det aktuelle fiskemelet, og som representerer fôr som fisken hadde spist. Dette ble også analysert for innholdet av HCB.

HCB i fôr

Gjennomsnittet av HCB i de analyserte fôrene var 3,5 ± 1,5 (n = 5) µg/kg. Minimum var 1,8 µg HCB/kg, mens maksimum var 5,6 µg HCB/kg. Nivåene av HCB i de målrettede fiskefôrene er påvirket av bruken av forurenset fiskemel, men nivåene er lavere enn gjeldende øvre grenseverdi på 10 µg/kg for HCB i fôr.

HCB fôr red3

Nivået av HCB i fiskefôr fra 2013 var 1,3 ± 0,6 µg/kg (n = 35). Minimum var 0,5 µg HCB/kg, mens maksimum var 3,7 µg HCB/kg. Dersom man inkluderer tall fra 2006 og fremover, inneholder fiskefôr i gjennomsnitt 1,3 til 2,3 µg HCB /kg. Gjennomsnittsnivåene er lavere enn gjeldende øvre grenseverdi. Også de høyeste analyserte verdiene (9,3 µg/kg funnet i 2012 og 7,2 µg/kg i 2006) er under øvre grenseverdi. Dette tallmaterialet stammer fra «Programmet for overvåkning av fiskefôr», som NIFES utfører på vegne av Mattilsynet. Fra 2006 til 2013 er det årlig analysert 20-35 prøver av fôr.

HCB i oppdrettslaks

Gjennomsnittet av HCB i de målrettede prøvene av oppdrettslaks var 1,9 ± 0,4 (n = 12) µg/kg våt vekt. Minimum var 1,4 µg HCB/kg våt vekt, mens maksimum var 2,6 µg HCB/kg våt vekt. For de enkelte anlegg var det god overensstemmelse mellom de to analyserte prøvene.

HCB i oppdrettslaks

Nivået av HCB i norsk oppdrettslaks fra 2013 var 1,0 ± 0,2 µg/kg våt vekt (n = 97; hver prøve er en samleprøve av fem fisk). Minimum var 0,2 µg HCB/kg våt vekt, mens maksimum var 2,5 µg HCB/kg våt vekt. Gjennomsnittet for HCB i oppdrettslaks de siste 10 årene ligger på 1,3 µg/kg, og den høyeste målte verdien er 4,8 µg/kg. I denne perioden er HCB blitt målt i 546 prøver (hver prøve er en samleprøve av fem fisk). Dette tallmaterialet stammer fra overvåkningsprogrammet for legemidler, forbudte og forurensende stoffer i oppdrettsfisk (EU direktiv 96/23), som NIFES utfører på vegne av Mattilsynet.

Human eksponering fra laks

Det finnes ikke øvre grenseverdi for HCB i laks, men det er foreslått et Tolerabelt Daglig Inntak (TDI) på 0,17 µg/kg kroppsvekt (1). Inntaket av HCB fra laks utgjør en liten andel av TDI, og nivåene av HCB i laks er sammenlignbar med andre matvarer av animalsk opprinnelse.

Dersom en person på 70 kg spiser et måltid på 300 gram laks med et forhøyet nivå av HCB (gjennomsnittlig innhold på 1,9 µg HCB/kg filet), vil det svare til 5% av TDI.

HCB fra fiskemelet har påvirket nivåene av HCB i fiskefôret. Dette har igjen påvirket nivåene av HCB i oppdrettslaksen. Selv om gjennomsnittsnivåene av HCB i de målrettede prøvene er høyere enn gjennomsnittsdataene fra overvåkningsprogrammet, er nivåene stadig lave. NIFES vurderer det slik at de analyserte konsentrasjonene i oppdrettslaks som har spist forurenset fôr, ikke er en utfordring for mattryggheten.

Referanser:
1 International Programme on Chemical Safety (1997). Hexachlorobenzene. Environmental Health Criteria 1997, World Health Organization, Geneva, Switzerland.

 

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer