Det må tas prøver fra hele fjellområdet som er tenkt utvunnet ved gruvedrift og mineralutvinning på havbunnen.

NIFES har på oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet levert innspill om sjømattrygghet til bruk i en planlagt strategi for mineralnæringen:

Ingen kontaminanter slik som toksiske grunnstoffer eller prosesskjemikalier må tilføres fjorddeponiene i slikt omfang at det setter sjømattryggheten i fare. Det er etter hvert bygd opp et omfattende regelverk i Norge og EU på hva som er akseptable konsentrasjoner av mange kjente miljøgifter. Når fjordområder blir brukt som deponi er det fare for at man kan få oppkonsentrering av kontaminanter og prosesskjemikalier. Fisk og skalldyr er spesielt utsatt for stoffer som bioakkumuleres (i.e. metaller som kadmium og bly i skalldyr og kvikksølv i fisk). Utbygger bør kunne dokumentere hva som planlegges tilført fjorden av disse stoffene og hvilke effekter (inklusive akkumulering i spiselig del) stoffene har på de organismer som høstes som mat .

Dette vil slik vi ser det kreve analyser av representative prøver av de bergartene som tilføres og ikke bare analyser av den malmen som skal utvinnes. Representative analyser krever at det tas prøver fra hele det fjellområdet som er tenkt utvunnet og som skal deponeres i fjorden.

Det prosesskjemikaliet som skal anvendes må dokumenteres i langtidsforsøk ikke å være bioakkumulerende og gi toksiske effekter. Dette betyr at dokumentasjonen i forbindelse med konsekvensutredninger må utvides betydelig i forhold til dagens praksis.

Testing av effekter av metaller gjøres mest effektivt på skjell. Testing av effekter av prosesskjemikalier på sjømattrygghet gjøres på fettrike vev som for eksempel torskelever og muskel av fet fisk.

Også Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og Mattilsynet har levert innspill fra sine fagområder.

Se samlet uttalelse her

 

Kontakt: Kåre Julshamn

Telefon: 99487701

E-post: kju@nifes.no/

 

 

Filer til nedlasting • Innspill FKD mineralstrategi_FINAL.doc 123,5 kb

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer