NIFES har analysert innholdet av fremmedstoffer i makrell, og nivået var generelt lavt. Unntaket er noen enkeltfisk som inneholdt nivåer av kadmium og dioksiner og dioksinliknende PCB over EUs øvre grenseverdi. Funnene anses ikke som problematiske for mattryggheten.

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) startet i 2006 en grundig kartlegging av bakgrunnsverdier for ulike fremmedstoffer i viktige fiskebestander, kalt basisundersøkelser. Nordøstatlantisk makrell er den tredje fiskebestanden som instituttet har etablert bakgrunnsverdier for.

I løpet av 2007-2009 ble det tatt prøver av enkeltmakrell fra 42 ulike posisjoner, de fleste i Nordsjøen, men også noen fordelt på Skagerrak, Norskehavet og i området vest av Skottland. Av disse ble 845 filetprøver analysert for innhold av metaller, og rundt 800 ble analysert for de organiske miljøgiftene PCB7, dioksiner og dioksinliknende PCB og bromerte flammehemmere (PBDE).

For de fleste fremmedstoffene var de høyeste konsentrasjonene som ble målt noe høyere enn det som tidligere har vært registrert i Sjømatdata (www.nifes.no/sjømatdata). Dette kan skyldes at det i basisundersøkelsen har vært tatt et mye høyere antall prøver fra et større utberedelsesområde og til ulike årstider.

Metaller

Konsentrasjonene av bly og kvikksølv var generelt svært lave i makrellprøvene. For kadmium hadde tre av 845 prøver et nivå som var høyere enn EUs øvre grenseverdi på 0,1 mg per kilo. De tre makrellprøvene var alle tatt ved en og samme posisjon vest av Skottland om våren, der det også var høyere gjennomsnittlig kadmiuminnhold enn ved de andre posisjonene. Gjennomsnittskonsentrasjon av kadmium for alle posisjonene var godt under den nevnte grenseverdien.

 

Dioksiner og PCB

Det gjennomsnittlige innholdet av summen av dioksiner og dioksinliknende PCB var godt under EUs øvre grenseverdi på 8 nanogram TE per kilo. Én enkeltfisk av i alt 787 som ble analysert hadde et nivå av dioksiner og dioksinliknende PCB som lå over EUs øvre grenseverdi. Både for dioksiner og dioksinlignende PCB og for PCB7 var konsentrasjonene høyere i makrell prøvetatt i Skagerrak sammenlignet med de andre havområdene. I og med at gjennomsnittskonsentrasjon for alle posisjonene likevel lå godt under EUs øvre grenseverdi for dioksiner og dioksinlignende PCB anser vi det som trygt å spise makrell også i Skagerrak.

 

Fremtidig overvåkning av makrell

En grundig kartlegging av fremmedstoffnivået i makrell gjør at instituttet kan foreslå hvordan en fremtidig overvåkning av arten skal organiseres. Etter denne undersøkelsen foreslår NIFES at fremtidig overvåkning av fremmedstoffer i makrell gjennomføres hvert tredje år under makrellfisket om høsten i Nordsjøen, og at det grunnet noe forhøyet innhold av dioksiner og dioksinlignende PCB i Skagerrak tas årlige prøver av makrell i dette området. Dessuten bør det analyseres prøver av makrell tatt i kyst- og fjordområder for å få mer kunnskap om makrell som fiskes til eget bruk. 

 

Filer til nedlasting • Sluttrapport basisund makrell – rev 18 mai 2011.pdf 7,5 mb

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer