Makrell på trefjøl
Foto: Eivind Senneset

Miljøtilstanden i Norskehavet er gjennomgående god, viser en ny statusrapport for Norskehavet. Nivåene av forurensning er generelt lave i fiskefilet, men i lever fra en del fiskearter er nivåene over grenseverdier for mattrygghet.

Nivåene av organiske miljøgifter i blåkveite fisket langs eggakanten har vært under grenseverdien for mattrygghet de siste tre årene, slik at to fiskefelter som har vært stengt siden 2011 og 2012 nå åpnes igjen.

Unntak der miljøtilstanden i Norskehavet ikke er så god gjelder i første rekke bestandsutviklingen for sjøfugl, der flere arter har minket betydelig, enkelte mindre fiskebestander som er på lave nivå på grunn av tidligere overfiske og selarten klappmyss, som til tross for fredning ikke har tatt seg opp. De store kommersielle fiskebestandene, som makrell, sild og kolmule, høstes bærekraftig.

Temperatur setter avgjørende rammer for økosystemet. Høye temperaturer kan gi økt produktivitet men også bane vei for kolonisering av sydligere arter. Siden midten av 1990-tallet har temperaturen økt betydelig på grunn av storskala endringer i styrken på havstrømmene i det nordlige Atlanterhavet. Dette har nå endret seg, og de siste årene har temperaturen begynt å falle. Varmere forhold har gjennom flere tiår gitt mindre havis i Norskehavet. Tap av is skaper store endringer i økosystemene i områdene som er påvirket av dette.

Dyreplankton er den viktigste matkilden for de største fiskebestandene. Mengden dyreplankton avtok betydelig fra tidlig på 2000-tallet og frem til 2009. Etter dette økte planktonmengden noe før den igjen gikk ned i 2015 til et noe lavere nivå enn langtidsgjennomsnittet.

Tilgjengelige data tyder på at havforsuringen skjer raskere i deler av Norskehavet enn gjennomsnittet globalt. Det er likevel usikkert hvilke effekter havforsuring vil ha på økosystemet i Norskehavet.

Dette er status for miljøet i Norskehavet slik den rapporteres av overvåkingsgruppen for de helhetlige forvaltningsplanene. Overvåkingsgruppen skal bidra til god samordning og utvikling av overvåkingen i norske havområder, og bidra til en samlet vurdering av tilstand og utvikling i de marine økosystemene. Gruppen er satt sammen med deltagere fra relevante direktorater/tilsyn, forvaltnings- og forskningsinstitusjoner og ledes av Havforskningsinstituttet.

Hovedgrunnlaget for statusrapporten er Overvåkingsgruppens indikatorer for Norskehavet. De er i sin helhet publisert på miljostatus.no.

NIFES deltar i Overvåkingsgruppen, og har i arbeidet med statusrapporten for Norskehavet bidratt med en vurdering av miljøgiftinnholdet i sjømat fra et mattrygghetsperspektiv. I tillegg overvåker NIFES en rekke indikatorer på forurensing i fisk og reker som har dannet grunnlaget for å vurdere forurensningsnivået.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer