Forslag til program for utredning av miljøkonsekvenser i Nordsjøen og Skagerrak – høring

Faggruppen for Nordsjøen legger i dag ut forslag til program for utredning av miljøkonsekvenser i Nordsjøen og Skagerrak. Høringsfrist er 3. januar 2011.

Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) leder faggruppen for Nordsjøen og koordinerer høringen. Saksdokumenter og adresser for å gi høringsinnspill elektronisk finner du på http://www.klif.no/horing2010-1111. NIFES deltar i faggruppen for Nordsjøen.

Det er ønskelig og viktig at uttalelser og kommentarer til utredningsprogrammene blir fremmet slik at de kan tas med i det videre arbeidet. Endelig program for utredning vil fastsettes basert på forslag til utredningsprogram og innkomne uttalelser. Det vil avholdes et høringsmøte i løpet av høringsperioden. For mer informasjon om program og påmelding, se Klifs internettside.

Bakgrunn

Regjeringen har satt i gang en prosess for å etablere en helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) leder faggruppen som skal utarbeide det faglige grunnlaget for en slik forvaltningsplan.

Som et ledd i arbeidet med det faglige grunnlaget skal faggruppen utrede miljøkonsekvenser av menneskelig aktivitet og påvirkning i havområdet. Det skal utarbeides i alt fem sektorvise utredninger (skipstrafikk, petroleum, fiskeri, havvind, land- og kystbasert aktivitet), samt en utredning på temaene klimaendringer, havforsuring og annen ytre påvirkning. I henhold til faggruppens mandat skal samfunnsmessige konsekvenser utredes i en egen prosess.  

Prosessen med å vurdere miljøkonsekvenser starter med at det utarbeides forslag til utredningsprogrammer. Hensikten med utredningsprogrammene er på en grei og oversiktlig måte å gi høringsinstansene oversikt over hvilke problemstillinger faggruppen og sektorene tenker å utrede, og hvilket kunnskapsgrunnlag som legges til grunn for utredningene.

Utredningsprogrammene består av to deler: del I er en felles mal for de sektorvise utredningene; del II er sektorenes spesifisering og detaljerte oversikt over hvordan de tenker å utrede effekter og miljømessige konsekvenser av dagens og framtidig aktivitet.

I tillegg er en felles rapport med fremtidsbilder under utarbeidelse. Denne legges ut sammen med de øvrige høringsdokumentene 1. november 2010.

 

 

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer