Havforskningsinstituttet overvåker innholdet av uønskede stoffer i villfisk, skjell og skalldyr. I tillegg analyserer vi uønskede stoffer i fiskefôr og oppdrettsfisk på oppdrag fra Mattilsynet.

Slik overvåker Havforskningsinstituttet villfisk, skjell og skalldyr

For de viktigste kommersielle, ville fiskebestandene har Havforskningsinstituttet gjennomført en omfattende kartlegging. Denne kartleggingen blir kalt basisundersøkelser. Foreløpig er denne gjennomført for makrell, NVG sild, Nordsjøsild, blåkveite, torsk og sei. Ut i fra resultatene fra basisundersøkelsene, er det laget en oppfølgingsplan for hver enkelt art. Denne oppfølgingen skal sikre at eventuelle endringer i nivåene av uønskede stoffer blir registrert. Innholdet av uønskede stoffer i villfisk blir for noen arter analysert årlig, mens for andre arter sjeldnere. Noen arter har så liten kommersiell betydning at det ikke blir gjennomført en basisundersøkelse på disse. Prøvetakingen blir i disse tilfellene gjort som stikkprøver.

Slik overvåkes fôret og oppdrettsfisken

Innholdet av uønskede stoffer i oppdrettsfisk og fiskefôr blir årlig analysert for Mattilsynet. Denne overvåkningen er regulert ut fra EU-direktiv 96/23, og krever at Mattilsynet tar én prøve av oppdrettsfisk for hvert 100 tonn oppdrettsfisk som produseres. De siste årene har det vært tatt ca 12 000 oppdrettfisk hvert år. Enkeltprøver eller samleprøver (fem og fem fisk) av disse analyseres i henhold til en detaljert analyseplan. Omtrent en tredjedel av prøvene analyseres for ulovlige stoffer, mens resten analyseres for rester av uønskede stoffer. En detaljert oversikt over prøveantall, analyseomfang og resultater finnes i den årlige overvåkningsrapporten.

Fiskefôr analyseres også årlig for Mattilsynet, og rapporten finnes på hi.no.

Mattilsynet varsles

Dersom Havforskningsinstituttet finner uønskede stoffer i fisken som ligger over nivåene som EU har satt, blir Mattilsynet varslet. Om nødvendig iverksetter Mattilsynet tiltak, som advarsler og begrensinger.

Innhold av næringsstoffer og uønskede stoffer i sjømat finnes på sjomatdata.nifes.no

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer