Regler for omsetning av matvarer:
Grenseverdi for et stoff i en matvare:

Dette angir den maksimale mengde av et stoff som er tillatt i et produkt som skal omsettes i markedet. Grenseverdier kan ikke betraktes som grenser for helseskade, men er laget for å hindre at produkter med for høye verdier av fremmedstoffer når frem til forbrukeren. Grenseverdier for et uønsket stoff kan være forskjellig fra matvare til matvare. For eksempel for bly er grenseverdien i bladgrønnsaker 0,3 mg/kg, mens den i fisk er 0,2 mg/kg. For kvikksølv er grenseverdien 0,5 mg/kg i de fleste fiskearter, men den er satt til 1,0 mg/kg i noen rovfisk som har naturlig høyt kvikksølvinnhold.

Helsemessig betydning av uønskete stoff:
Tolerabelt ukentlig inntak – TWI:

TWI beskriver mengden stoff en person kan få i seg ukentlig gjennom livet uten fare for negative helseeffekter. TWI brukes for kontaminanter som organiske miljøgifter og tungmetaller. Dersom det er mangel på data om et stoff brukes betegnelsen PTWI, provisional tolerable weekly intake, som betyr ”midlertidig tolerabelt ukentlig inntak” på norsk. Ordet ”Midlertidig” viser til at vurderingen vil revurderes når det foreligger mer data.

Akseptabelt daglig inntak – ADI:

ADI beskriver mengden stoff et menneske kan få i seg daglig gjennom livet uten fare for negative helseeffekter. ADI brukes for tilsetningsstoffer og pesticider som lovlig kan tilføres mat eller som kan brukes i matproduksjonen. Før stoffene kan tas i bruk, må effektene av dem ha vært vurdert og stoffene må være godkjent av myndighetene.

Hvordan fastsettes tolerabelt ukentlig inntak og akseptabel daglig inntak?

Vurderingene utføres av internasjonale ekspertkomiteer, for eksempel EFSA (European Food Safety Authority) og JECFA (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives), og munner ut i fastsettelse for det aktuelle stoffet. Fastsettelsen av TWI for mennesker gjøres på bakgrunn av epidemiologiske studier eller dyrestudier med den mest følsomme arten for det aktuelle stoffet. Når det høyeste nivået av et stoff som ikke gir noen uheldig effekt på forsøksdyr, er fastsatt, legges det inn sikkerhetsmarginer før verdien fastsettes for mennesker. Denne sikkerhetsmarginen tar høyde for at det kan være variasjon fra art til art, og fra individ til individ. TWI uttrykkes per kilo kroppsvekt.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer