Oppdrettsanlegg
Foto: Helge Skodvin

Det ble ikke funnet verken lusemidler eller antibiotika over grenseverdi. Det ble heller ikke påvist ulovlige stoff, bortsett fra metronidazol i fisk fra ett anlegg. Mattilsynet har konkludert med at påvisningen skyldtes en forurensning før prøven ankom laboratoriet. Mattryggheten vurderes som god.

Overvåking av oppdrettsfisk

For å sjekke at oppdrettsfisk til konsum ikke inneholder rester av lovlig brukte legemidler i helseskadelige konsentrasjoner, og at ulovlige legemidler ikke blir brukt til oppdrettsfisk, har Norge et kontrollsystem som er i samsvar med EU sine retningslinjer (Direktiv 96/23). Det er Mattilsynet som har ansvaret for det norske systemet og NIFES står for analysene av oppdrettsfisk. Prøver som blir analysert for ulovlige stoffer blir tatt gjennom hele fiskens livsløp, mens prøver som undersøkes for rester av lovlige legemidler blir tatt ut på slakterier og er representative for fisk som er klar til konsum. Hver samleprøve består av fem fisk fra samme merd, og resultatet blir ansett å være representativt for den merden.

Lusemidler

Det ble undersøkt for lusemidler i 340 samleprøver (som representerer 1700 fisk). Det ble funnet rester av emamektin i to av 106 analyserte samleprøver. Den høyeste verdien som ble målt var 9,7 ng/g, mens gjeldende grenseverdi er på 100 ng/g. Det ble også funnet cypermetrin i to av 34 analyserte samleprøver, høyeste verdi målt var 11 ng/g, mens grenseverdi er på 50 ng/g. Det ble ikke funnet rester av andre lusemidler.

Antibiotika og legemidler brukt mot innvollsparasitter

Det ble ikke detektert antibiotika i noen av prøvene. Det ble heller ikke funnet rester av legemidler brukt mot innvollsparasitter.

Ulovlige stoffer

Prøvene ble også analysert for ulovlige stoffer som steroider, stilbener, kloramfenikol, nitrofuraner, malakittgrønt og krystallfiolett. Det ble ikke funnet rester av disse stoffene.
Det ble funnet rester av metronidazol i tre samleprøver. Alle de tre prøvene var tatt ut gjennom Mattilsynets overvåkingsprogram. Den ene prøven var en rutineanalyse, mens to andre prøver fra samme uttak fra samme anlegg ble analysert på grunn av mistanke. Metronidazol er forbudt å bruke til matproduserende dyr inkludert oppdrettsfisk. Siden metronidazol er tillatt brukt både til mennesker og kjæledyr, ble det undersøkt om prøvene kunne ha blitt forurenset etter at de kom til NIFES. Konklusjonen var at en forurensning internt på NIFES ikke var sannsynlig. De tre prøvene var tatt samtidig av fisk på 0,1-0,3 kg fra samme anlegg. Det ble ikke detektert metronidazol i fôret. Det ble ikke påvist metronidazol i prøver av fisk som ble tatt tre måneder senere. Funnet av metronidazol i de tre samleprøvene ble umiddelbart rapportert til Mattilsynet. De har konkludert med at dette er en forurensning av prøven før den ankom NIFES.

Mattrygghet

Basert på disse foreløpige resultatene vurderes mattryggheten som god for oppdrettsfisk.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer