Petriskåler med bakterier.
Foto: Helge Skodvin

NIFES har gjennom de siste ti årene gjennomført 29 prøvetakinger for ulike bakterier om bord på fiskefartøy. Funnene bekrefter at det fortsatt er viktig med fokus på rent lagringsvann.

Prøvene ble tatt på fiskebåter under kommersiell fangst av pelagisk fisk, og totalt 628 fisk ble undersøkt. I tillegg ble 179 prøver fra overflater av utstyr som kommer i kontakt med fisken, og 59 vannprøver analysert.

Fisk fra norske farvann er sjelden involvert i matvarebåren sykdom, noe som blant annet bekreftes av den lave forekomsten av bakterien Listeria monocytogenes i fisk (1,3 %).

Høye nivåer av tarmbakterier påvist i lagringsvann

Enterokokker og E. coli hører ikke naturlig hjemme på fisk eller i fangstmiljøet. Slike bakterier er kjent som indikatororganismer for fekal forurensning og kommer fra tarmen til varmblodige dyr. Funn av tarmbakterier kan avdekke forurensning fra kloakk, avrenning fra land, fugler eller utilstrekkelig personlig hygiene hos de som er i kontakt med fisken.

Totalt 40 % av alle prøvetakingene hadde prøver med forhøyede nivåer av tarmbakterier i vann fra lagringstankene, hvor Enterokokker og E. coli ble identifisert i henholdsvis 11 og 4 tilfeller. Vannet om bord på fiskebåtene består av nedkjølt sjøvann og området hvor tankene fylles er avgjørende for å kunne sikre trygge og gode lagringsforhold for fangsten.

I ett tilfelle ble store mengder E. coli også funnet på 10 av 20 undersøkt fisk med enkeltverdier på 240 E. coli per gram. I dette tilfellet inneholdt lagringsvannet også høye E. coli-verdier og uheldig valg av lokalitet for å fylle lagringstankene var trolig kilden til at fisken fikk tilført tarmbakterier.

Fisk kan få lengre holdbarhet

NIFES har også undersøkt kimtallet på i alt 390 fisk og gjennomsnitt lå på 1 million bakterier per gram fisk. Dette er høye tall for et ferskt råstoff, og et lavere kimtall vil kunne bidra til bedre holdbarhet av fiskeproduktet.

– Fokus på hygiene fra fangst til forbruker er viktig fordi bakterier som blir påført tidlig kan følge produktet gjennom hele produksjonsprosessen og ha innvirkning på tryggheten og kvaliteten til sluttproduktet, sier Cecilie Smith Svanevik, forsker ved NIFES.

Utviklet vurderingsskjema som et mulig verktøy

Datasettet med prøver er samlet inn over ti år og inkluderer også 12 prøvetakinger på fiskemottak.

For å kunne vurdere prøvene samlet, utviklet forskerne ved NIFES et internt evalueringsskjema. Skjemaet definerer tre kategorier med «gode», «akseptable» og «ikke akseptable» verdier for fisk, overflater og produksjonsvann. En samlet evaluering viste at det ved 75 prosent av de totalt 41 prøvetakingene var rom for forbedring av mikrobiologien på fisken eller i produksjonsmiljøet.

– Skjemaet ble først og fremst utviklet for at vi skulle kunne evaluere hele datasettet samlet, men vi håper at dette også kan være et nyttig verktøy for næringen, sier Svanevik.

Her kan du lese mer om funnene.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer