Foto: Eivind Senneset

Resultatene for 2014 viste ingen overskridelser i fullfôr eller fôrmidler for tungmetaller og organiske miljøgifter, bortsett fra ett fullfôr som inneholdt rester av plantevernmiddelet heksaklorbenzen over grenseverdi.

Fiskefôringredienser og fiskefôr fra fôrindustrien blir årlig analysert for uønskede stoffer og utvalgte næringsstoffer, og det er NIFES som gjør denne overvåkningen på oppdrag for Mattilsynet. I 2014 ble det totalt undersøkt 126 ulike prøver; 78 fullfôr, 10 fiskemel, 10 vegetabilske fôrmidler, 12 vegetabilske oljer, 7 fiskeoljer og 9 vitamin- og mineralblandinger (premikser).

Det ble funnet 11 mikrogram heksaklorbenzen (HCB) per kilo i ett fullfôr, og grenseverdien er 10 mikrogram per kilo.

Les også: Heksaklorbenzen i oppdrettslaks

Det ble ikke funnet Salmonella-bakterier i noen av prøvene.

Grundigere overvåkning av sprøytemidler

Siden fiskefôr består av mye vegetabilske råvarer og disse er en global handelsvare, utvides og endres listen over sprøytemidler som er inkludert i overvåkingen.

I år ble programmet utvidet med analyser for flere nye sprøytemidler. Nivåene var generelt lave, og sprøytemiddelet pirimifosmetyl ble påvist i 55 prosent av de undersøkte rapsoljene.

Mer fokus på næringsstoffer

I dag er andelen av planteingredienser i vekstfôr til fisk opp mot 70 prosent. Næringsstoffsammensetningen i planteingredienser er ulik marine ingredienser, noe som kan ha betydning for ernæringsstatus og helse hos fisk når andelen av planter i fôret blir høy.

Analyser av fettsyreprofilen i de 78 fullfôrene viste at nivåene av de marine omega-3-fettsyrene EPA og DHA er på samme nivå som fjorårets analyser. Det var imidlertid store variasjoner i de analyserte fôrene noe som hovedsakelig skyldes at NIFES analyserer fôr fra alle vekstfasene i fiskens livssyklus fra yngel til stor fisk. Innslaget av marine ingredienser er høyere i yngelfôr enn i vekstfôr.

Vitamin D3 og selen ble funnet i alle de analyserte premiksene med snittverdier på henholdsvis 21 milligram og 40 milligram per kilo. Snittverdiene for vitamin D3 og selen i fullfôr var på henholdsvis 0,14 millligram og 0,9 milligram per kilo.

– Det er viktig å få en kartlegging av vitaminer, både fettløselige og vannløselige i fôret, og dermed få en oversikt på nivåene i dagens fiskefôr, sier Monica Sanden, forsker ved NIFES.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer