Analyser ved NIFES viser ingen endring i nivået av bromerte flammehemmere i norsk fisk. EU og Norge har ikke satt grenseverdier for bromerte flammehemmere i mat.

NIFES har overvåket nivået av bromerte flammehemmere PBDE i norsk sjømat siden 2003. Resultatene viser at gjennomsnittsnivået av PBDE i norsk oppdrettslaks er sammenlignbart med andre fete fiskearter, og konsentrasjonen er på samme nivå med det som rapporteres av andre;

Det Europeiske mattrygghetsorgan ”European Food Safety Authority” (EFSA) sin vitenskapelige utredning ”Scientific Opinion on Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDEs) in Food EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM)” Rapport fra den svenske Naturskyddsföreningen ”Den flamsäkra fisken”.

PBDE, som finnes overalt i miljøet, har 209 forskjellige kjemiske former. De finnes i fettholdig mat som fet fisk, kjøtt, egg og meieriprodukter. Gjennom mat får man hovedsakelig formene BDE-47 og BDE-209, men med hensyn til mulige helseeffekter er virkning av BDE-99 den som man er mest opptatt av.

Det er begrenset kunnskap om giftigheten av PBDE hos mennesker. Forsøksdyrstudier viser at hovedeffekten av disse stoffene er knyttet til utvikling av nervesystemet. EU har foreløpig ikke satt øvre grenseverdier for denne stoffgruppen i mat. Det er heller ikke etablert inntaksgrenser for folk.

Kjemiske flammehemmere forhindrer brann og har bred anvendelse. De tilsettes blant annet elektriske og elektroniske artikler, tekstiler, maling og bygningsmaterialer. Det finnes forskjellige grupper flammehemmere, inkludert polybromerte difenyletere (PBDE). Bruken av PBDE er nå  forbudt i Norge (www.miljostatus.no).

Nivå av PBDE i fisk Gjennomsnittsnivå av PBDE i norsk oppdrettslaks målt ved NIFES i 2010 var 1,5 mikrogram per kilogram våt vekt, og varierte mellom 0,5 til 3,2 mikrogram/kg (i 33 prøver), og gjennomsnittsnivået av PBDE i Nordsjøsild og norsk vår gytende sild var henholdsvis 1,6 og 0,5 mikrogram/kg (i henholdsvis 25 og 800 prøver). Gjennomsnittsnivåene av PBDE i makrell og blåkveite var henholdsvis 0,88 og 2 mikrogram/kg (og varierte mellom 0,02-14 mikrogram/kg og 0,12-9,8 mikrogram/kg i henholdsvis 807 og 1030 prøver av makrell og blåkveite).

Kontakt person:
Anne-Katrine Lundebye Haldorsen
Tlf: 48185033

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer