Forsker (PhD)

Irja Sunde Roiha

Irja Sunde Roiha ×

Eg er forskar i sjømatmikrobiologi ved seksjon for framand- og smittestoff. Arbeidet mitt inkluderer forsking knytt til kvalitetsreduserande og humanpatogene mikroorganismar i sjømat, samt kvalitetssikring av mikrobiologiske metodar og innføring av ny metodikk.

I am a scientist in seafood microbiology at the section of contaminants and biohazards. My responsibilities include research associated with the presence of quality-reducing microorganisms and human pathogens in seafood, quality assurance of microbiological methods and implementation of new methods.

Arbeidsområde
Utvalgte publikasjoner
Prosjekter
Vitenskaplige publikasjoner

Sjømatmikrobiologi, matvaresikkerheit, undervisning i laboratoriekurs, kvalitetssikring av mikrobiologiske metodar og utvikling av ny metodikk. Aktiviteten inkluderer dyrkningsbasert analyse for kvalitetsreduserende bakterier og patogen på sjømat. I tillegg til hygieneundersøkelser på fartøy og utstyr.

QualiFish:

Norsk kvitfisknæring er basert på uttak av marine re sursar som har ein utprega sesong for mogeleg aktivitet. Dette gjeld særleg for dei store torskefiskeria, der skreisesongen går føre seg om lag fire månadar årleg, med aktivitet frå midt i januar til midt i april. I denne perioden er det stor tilgang på råstoff, og ofte kapasitetsvanskar i den landbaserte industrien for mottak og prosessering. Ei stor utfordring her er at medan fiskeria er sesongstyrte, vil nasjonale og internasjonale marknadar ha jamn tilgang gjennom året på trygge torskeprodukt av kjend kvalitet. Utfordringa er, gjennom teknologiske tiltak i flåte og på landanlegg, å sikre gjevnare flyt i råvaretilgang. Dette inneber teknologi for skånsam fangsthandtering og frysing/tining under tilhøve som tek best vare på kvaliteten. I dette prosjektet bidreg Nifes med kompetanse og analysekapasitet innan sjømatmikrobiologi for dokumentasjon av korleis ny teknologi påverkar kvalitet og sjømatkvalitet.

Det overordna målet med prosjektet er å utvikle nødvendig kunnskap og fleksibel teknologi for å auke lønsemd og bærekraft i verdikjeda for torsk i Norge, samt å setje aktørane i stand til å møte krava frå marknadar om jamn tilgang på trygge torskeprodukt av høg kvalitet. I prosjektet er det NIFES sitt mål å bidra med generell sjømatmikrobiologisk kompetanse og analysekapasitet gjennom verdikjeda for torsk. Dette inneber aktivitet både på fartøy og i den landbaserte industrien.


Roiha, Irja Sunde.
Bioencapsulation of florfenicol in Artemia franciscana and Brachionus plicatilis for treatment of bacterial diseases of Atlantic cod (Gadus morhua) and Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) larvae.: University of Bergen 2011 (ISBN 978-82-308-1713-1)

Roiha, Irja Sunde; Samuelsen, Ole Bent; Harboe, Torstein.
Efficacy of florfenicol in the treatment of bacterial infections in halibut, Hippoglossus hippoglossus (L.), larvae. Journal of Fish Diseases 2011; Volum 34 (12) s. 927-930

Roiha, Irja Sunde; Otterlei, Erling; Samuelsen, Ole Bent.
Evaluating bioencapsulation of florfenicol in rotifers (Brachionus plicatilis). Aquaculture Research 2011; Volum 42 (8) s. 1110-1116

Roiha, Irja Sunde; Otterlei, Erling; Litlabø, Amund; Samuelsen, Ole Bent.
Uptake and elimination of florfenicol in Atlantic cod (Gadus morhua) larvae delivered orally through bioencapsulation in the brine shrimp Artemia franciscana. Aquaculture 2010; Volum 310 (1-2) s. 27-31

Roiha, Irja Sunde; Otterlei, Erling; Samuelsen, Ole Bent.
Bioencapsulation of florfenicol in brine shrimp, Artemia franciscana, nauplii. Bioanalysis & Biomedicine 2010; Volum 2 (3) s. 60-64

Roiha, Irja Sunde.
Enrichment, isolation, and phylogenetic characterisation of hydrocarbon-degrading bacteria from oil-contaminated tundra. Bergen: Universitetet i Bergen 2005 104 s.

 • 2015


  Cecilie Smith Svanevik, Irja Sunde Roiha, Arne Levsen, Bjørn Tore Lunestad

  Microbiological assessment along the fish production chain of the Norwegian pelagic fisheries sector - Results from a spot sampling programme

  Food microbiology (Print); Volum 51. S. 144-153
  • År: 2015

  Bjørn Tore Lunestad, Sylvia Frantzen, Cecilie Smith Svanevik, Irja Sunde Roiha, Arne Duinker

  Time trends in the prevalence of Escherichia coli and enterococci in bivalves harvested in Norway during 2007-2012

  Food Control; Volum 60. S. 289-295
  • År: 2015
 • 2011


  Irja Sunde Roiha, Ole Bent Samuelsen, Torstein Harboe

  Efficacy of florfenicol in the treatment of bacterial infections in halibut, Hippoglossus hippoglossus (L.), larvae

  Journal of Fish Diseases; Volum 34.(12) S. 927-930
  • År: 2011

  Irja Sunde Roiha, Erling Otterlei, Ole Bent Samuelsen

  Evaluating bioencapsulation of florfenicol in rotifers (Brachionus plicatilis)

  Aquaculture Research; Volum 42.(8) S. 1110-1116
  • År: 2011
 • 2010


  Irja Sunde Roiha, Erling Otterlei, Amund Litlabø, Ole Bent Samuelsen

  Uptake and elimination of florfenicol in Atlantic cod (Gadus morhua) larvae delivered orally through bioencapsulation in the brine shrimp Artemia franciscana

  Aquaculture; Volum 310.(1-2) S. 27-31
  • År: 2010

  Irja Sunde Roiha, Erling Otterlei, Ole Bent Samuelsen

  Bioencapsulation of florfenicol in brine shrimp, Artemia franciscana, nauplii.

  Bioanalysis & Biomedicine; Volum 2.(3) S. 60-64
  • År: 2010

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer