Forsker (PhD)

Bente Nilsen

Bente Nilsen ×

Jeg arbeider med studier av fremmedstoffer i villfisk fra norske hav- og kystområder med fokus på mattrygghet. Arbeidet omhandler kartlegging av nivåene av fremmedstoffer i arter som blåkveite, torsk, sei og Atlantisk kveite og hvordan nivåene i disse artene varierer med fysiske og biologiske faktorer og med geografiske variasjoner i påvirkning.

Arbeidsområde
Utvalgte publikasjoner
Prosjekter
Vitenskaplige publikasjoner

Mitt arbeidsområde handler om innhold av fremmedstoffer i villfisk fra norske kyst- og havområder med vekt på mattrygghet. Fremmedstoffer kan forekomme overalt i det marine miljøet, både naturlig og som resultat av menneskelig aktivitet. Hvis nivåene av fremmedstoffer i sjømat blir for høye kan det medføre risiko for mattryggheten. Det er derfor viktig å kartlegge nivåene av fremmedstoffer i villfisk og annen sjømat. Jeg har særlig arbeidet med kartlegging av fremmedstoffnivået i blåkveite, sei og torsk og er nå i gang med en ny undersøkelse av fremmedstoffinnholdet i Atlantisk kveite.


Mange arter av fisk og annen sjømat fra norske havområder har kun lave nivåer av fremmedstoffer. Men enkelte arter kan ha forholdsvis høye nivåer, som til tider kan overskride grenseverdier. Dette gjelder blant annet blåkveite som kan ha høye verdier av særlig dioksiner og dioksinlignende PCB i enkelte geografiske områder. I denne arten er vi derfor spesielt opptatt av å forstå hvordan nivåene varierer mellom ulike områder og hvilke faktorer som bestemmer hvordan nivåene varierer.


Aktuelle prosjekter • Overvåkning av fremmedstoffer i blåkveite. Her er vi særlig interessert i følge med på nivåene av dioksiner og dioksinlignende PCB i blåkveite fra områder der det tidligere er funnet høye verdier over grenseverdien.

 • Overvåkning av fremmedstoffer i torsk, sei, NVG-sild, nordsjøsild og makrell. Dette er en oppfølging av tidligere basisundersøkelser for disse artene. Torsk og sei overvåkes i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. NVG-sild overvåkes i Norskehavet, Nordsjøsild i Nordsjøen, og makrell overvåkes i Skagerrak og i Nordsjøen.

 • Miljøgifter i Atlantisk kveite.  Dette er et prosjekt der vi skal kartlegge innholdet av tungmetaller, organiske miljøgifter og perfluorerte alkylstoffer (PFAS) i Atlantisk kveite fra norske havområder.

 • Overvåkning av miljøgifter i marine oljer til humant konsum


 


Rapporter

B.M. Nilsen, K. Julshamn, A. Duinker, K. Nedreaas, A. Måge (2013) Basisundersøkelse av fremmedstoffer i sei (Pollachius virens) fra Norskehavet og Barentshavet. NIFES-rapport, 04.04.2013, Bergen, Norway: 44 s.

K. Julshamn, B.M. Nilsen, A. Duinker, S. Frantzen, S. Valdersnes, K. Nedreaas, A. Måge (2013) Basisundersøkelse av fremmedstoffer i torsk (Gadus morhua). NIFES-rapport, 04.04.2013, Bergen, Norway: 28 s.

A. Duinker, S. Frantzen, B.M. Nilsen, A. Måge, K. Nedreaas, K. Julshamn (2013) Basisundersøkelse av fremmedstoffer i nordsjøsild (Clupea harengus). NIFES-rapport, 04.04.2013, Bergen, Norway: 26 s.

B.M. Nilsen, S. Frantzen, K. Julshamn, K. Nedreaas, A. Måge (2013) Basisundersøkelse av fremmedstoffer i sei (Pollachius virens) fra Nordsjøen. Sluttrapport for prosjektet «Fremmedstoffer i villfisk med vekt på kystnære farvann». Sluttrapport til Mattilsynet, 04.10.2013, Bergen, Norway: 56 s.

K. Julshamn, B.M. Nilsen, S. Valdersnes, S. Frantzen (2012). Årsrapport 2011. Mattilsynets program: Fremmedstoffer i villfisk med vekt på kystnære farvann: Delrapport I: Undersøkelse av miljøgifter i taskekrabbe. NIFES-rapport, sept-2012, Bergen, Norway: 52 s.

K. Julshamn, B.M. Nilsen, S. Valdersnes, A. Måge (2012). Årsrapport 2011. Mattilsynets program: Fremmedstoffer i villfisk med vekt på kystnære farvann: Delrapport II: Undersøkelse av miljøgifter i hval. NIFES-rapport, aug-2012, Bergen, Norway: 20 s.

B.M. Nilsen, A. Måge og K. Julshamn (2012). Oppfølging av Basisundersøkelse Blåkveite-juni-august 2011 og mars 2012. NIFES-rapport 03.05.2012, Bergen, Norway: 11 s. (http://www.nifes.no/index.php?page_id=126&article_id=3961

M. Kroglund, M. Olsen, C. Østby, T. Thorvik, G.I. van der Meeren, L. Gjelsvik, B.M. Nilsen, K. Nybakke, A. Newton, T. Anker-Nilsen, M. Walday, B. Jarandsen, J. Senløkk, I. Røsland, J.H. Kofoed, A.L. Brungot (2012) Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak: Samlet påvirkning og miljøkonsekvenser. Faggruppen for Nordsjøen og Skagerrak. Klif-rapport , TA-nummer 2907/2012, mai-2012, Oslo, Norway: 185 s.

S.A. Iversen, G.I. van der Meeren, A.L. Brungot M. Olsen, R.J. Fjærbu, R.H. Hansen, B.M. Nilsen, T. Fadnes, A.B. Storeng, M. Walday, M. Overvik, T. Anker-Nilssen, A. Newton, I. Røsland (2012) Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak: Prioriterte kunnskapsbehov. Faggruppen for Nordsjøen og Skagerrak. Klif-rapport , TA-nummer 2909/2012, mai-2012, Oslo, Norway: 94 s

B.M. Nilsen og K. Julshamn (2011). Overvåkning av forurensede havner og fjorder 2009/2010-En undersøkelse av kvikksølv i torskefilet fra 15 fjorder og havner langs norskekysten. Sluttrapport til Mattilsynet 01.09.11. Bergen, NIFES: 73 s.

B.M. Nilsen, S. Frantzen, A. Måge og K. Julshamn (2011). Oppfølging av Basisundersøkelse Blåkveite-mars/april 2011. NIFES-rapport, 19.05.2011, Bergen, Norway: 10 s. (http://www.nifes.no/index.php?page_id=126&article_id=3661)

B.M. Nilsen, S. Frantzen og K. Julshamn (2011). Fremmedstoffer i Villfisk med vekt på Kystnære Farvann 2009. En undersøkelse av innholdet av dioksiner og dioksinlignende PVB i torskelever fra 15 fjorder og havner langs norskekysten. Sluttrapport til Mattilsynet 09.02.11. Bergen, NIFES: 73 s.

B.M. Nilsen, S. Frantzen, K. Nedreaas og K. Julshamn (2010). Basisundersøkelse av Fremmedstoffer i Blåkveite (Rheinhardtius hippoglossoides). Sluttrapport til Mattilsynet, FHF og FKD 16.04.10. Bergen NIFES: 42 s.

Vitenskapelige artikler

K. Julshamn, A. Duinker, M. Berntssen, B.M. Nilsen, S. Frantzen, K. Nedreaas, A. Maage (2013): A baseline study on levels of polychlorinated dibenzo-p-dioxins, polychlorinated dibenzofurans, non-ortho and mono-ortho PCBs, non-dioxin-like PCBs and polybrominated diphenyl ethers in Northeast Arctic cod (Gadus morhua) from different parts of the Barents Sea. Mar. Pollut. Bull., http://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2013.07.017.

K. Julshamn, A. Duinker, B.M. Nilsen, K. Nedreaas, A. Maage, K. (2013): A baseline study of metals in cod (Gadus morhua) from the North Sea and coastal Norwegian waters, with focus on mercury, arsenic, cadmium and lead. Mar. Pollut. Bull. 72, 264-273.

K. Julshamn, A. Duinker, B.M. Nilsen, S. Frantzen, A. Maage, K., S. Valdersnes, K. Nedreaas (2013): A baseline study of levels of mercury, arsenic, cadmium and lead in Northeast Arctic cod (Gadus morhua) from different parts of the Barents Sea. Mar. Pollut. Bull. 67, 187-195.

K. Julshamn, B.M. Nilsen, S. Frantzen, S. Valdersnes, A. Maage, K. Nedreaas, J.J. Sloth (2012): Total and inorganic arsenic in fish samples from Norwegian waters. Food additives and contaminants: Part B: Surveillance 5, 229-235.

K. Julshamn, S. Frantzen, S. Valdersnes, B. Nilsen, A. Maage, K. Nedreaas (2011): Concentrations of mercury, arsenic, cadmium and lead in Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides) caught off the coast of northern Norway. Marine Biology Research 7, 733-745.

 • 2013


  Kåre Julshamn, Arne Duinker, Bente Merete Nilsen, Sylvia Frantzen, Amund Måge, Stig Valdersnes, Kjell Harald Nedreaas

  A baseline study of levels of mercury, arsenic, cadmium and lead in Northeast Arctic cod (Gadus morhua) from different parts of the Barents Sea

  Marine Pollution Bulletin; Volum 67.(1-2) S. 187-195
  • År: 2013

  Kåre Julshamn, Arne Duinker, Bente Merete Nilsen, Kjell Harald Nedreaas, Amund Måge

  A baseline study of metals in cod (Gadus morhua) from the North Sea and coastal Norwegian waters, with focus on mercury, arsenic, cadmium and lead

  Marine Pollution Bulletin; Volum 72.(1) S. 264-273
  • År: 2013

  Kåre Julshamn, Arne Duinker, Marc Berntssen, Bente Merete Nilsen, Sylvia Frantzen, Kjell Harald Nedreaas, Amund Måge

  A baseline study on levels of polychlorinated dibenzo-p-dioxins, polychlorinated dibenzofurans, non-ortho and mono-ortho PCBs, non-dioxin-like PCBs and polybrominated diphenyl ethers in Northeast Arctic cod (Gadus morhua) from different parts of the Barents Sea

  Marine Pollution Bulletin; Volum 75.(1-2) S. 250-258
  • År: 2013
 • 2012


  Kåre Julshamn, Bente Merete Nilsen, Sylvia Frantzen, Stig Valdersnes, Amund Måge, Kjell Harald Nedreaas, Jens Jørgen Sloth

  Total and inorganic arsenic in fish samples from Norwegian waters

  Food Additives and Contaminants; Volum 5.(4) S. 229-235
  • År: 2012
 • 2011


  Kåre Julshamn, Sylvia Frantzen, Stig Valdersnes, Bente Merete Nilsen, Amund Måge, Kjell Harald Nedreaas

  Concentrations of mercury, arsenic, cadmium and lead in Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides) caught off the coast of northern Norway

  Marine Biology Research; Volum 7.(8) S. 733-745
  • År: 2011

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer